Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty