pilothecium

Agaricus - Peèárka
plodnice žampionu se zbytky velum partiale ve formì prstence
Agaricus arvensis - Peèárka ovèí
anýzovì vonící dužnina plodnice
Agaricus semotus - Žampión odlišný
drobný druh žampionu, hojnì rostoucí v rùzných typech lesù
Agrocybe paludosa - Polnièka bahenní
vzácný mokřadní druh
Amanita citrina - Muchomùrka citrónová
svìtle žlutá jedovatá muchomùrka, typická odsedlou hlízkou a zápachem dužniny po syrových bramborách
Amanita muscaria - Muchomùrka èervená
bìžný jedovatý snadno poznatelný druh okrajù smrkových lesù a březových hájù
Amanita muscaria - Muchomùrka èervená
bìžný jedovatý snadno poznatelný druh okrajù smrkových lesù a březových hájù
Amanita muscaria - Muchomùrka èervená
bìžný jedovatý snadno poznatelný druh okrajù smrkových lesù a březových hájù
Amanita muscaria - Muchomùrka èervená
bìžný jedovatý snadno poznatelný druh okrajù smrkových lesù a březových hájù
Amanita pantherina - Muchomùrka tygrovaná
jedovatý druh s hnìdì zbarveným kloboukem, rýhovaným okrajem a hladkým prstenem
Amanita phalloides - Muchomùrka zelená
smrtelnì jedovatý druh s nazelenalým kloboukem a výraznou pochvou
Amanita phalloides - Muchomùrka zelená
smrtelnì jedovatý druh s nazelenalým kloboukem a výraznou pochvou
Amanita phalloides - Muchomùrka zelená
smrtelnì jedovatý druh s nazelenalým kloboukem a výraznou pochvou
Amanita phalloides - Muchomùrka zelená
smrtelnì jedovatý druh s nazelenalým kloboukem a výraznou pochvou
Amanita porphyria - Muchmùrka porfyrová
jedovatý drobnìjší druh s šedofialovým kloboukem a nízkou odsedlou pochvou
Amanita regalis - Muchomùrka královská
jedovatý horský druh blízce příbuzný muchomùrce èervené lišící se játrovým zbarvením klobouku
Amanita rubescens - Muchomùrka rùžovka
bìžná jedlá muchomùrka poznatelná podle rùžovìjící dužniny a rýhovaného prstenu
Amanita rubescens - Muchomùrka rùžovka
bìžná jedlá muchomùrka poznatelná podle rùžovìjící dužniny a rýhovaného prstenu
Amanita rubescens - Muchomùrka rùžovka
bìžná jedlá muchomùrka poznatelná podle rùžovìjící dužniny a rýhovaného prstenu
Amanita spissa - Muchomùrka šedivka
bìžná jedlá hnìdošedavá muchomùrka s nezbarvující se dužninou a rýhovaným prstenem
Amanita spissa - Muchomùrka šedivka
bìžná jedlá hnìdošedavá muchomùrka s nezbarvující se dužninou a rýhovaným prstenem
Amanita spissa - Muchomùrka šedivka
bìžná jedlá hnìdošedavá muchomùrka s nezbarvující se dužninou a rýhovaným prstenem
Amanita strobiliformis - Muchomùrka šiškovitá
teplomilný rostoucí na bazických pùdách
Amanita vaginata - Pošvatka obecná
jedna z velké skupiny muchomùrek mající pochvu a postrádající prsten
Armillaria - Václavka
èastý rezavì zbarvený trsnatì rostoucí druh s šupinkami a masovì zbarvenými lupeny
Boletus edulis - Hřib obecný
druh charakteristický hnìdým kloboukem, svìtlými póry, svìtlým třenìm se sí?kou a bílou dužninou nemìnící se na řezu
Boletus edulis - Hřib obecný
druh charakteristický hnìdým kloboukem, svìtlými póry, svìtlým třenìm se sí?kou a bílou dužninou nemìnící se na řezu
Calocybe gambosa - Èirùvka májovka
jarní bìlavì zbarvený druh, výraznì vonící po mouce, v sadech, parcích a zahradách
Cantharellus cibarius - Liška obecná
plodnice bývá zamìòována za lištièku oranžovou (výraznìji oranžovì zbarvený druh)
Cantharellus cibarius - Liška obecná
žluté plodnice s hymenoforem ze silných lišt, hojnì v jehliènatých i listnatých lesích
Clitocybe - Strmìlka
jeden z mnoha druhù strmìlek, charakteristický sbíhavými lupeny
Clitocybe - Strmìlka
èarodìjný kruh
Clitocybe cf. ditopus - Strmìlka aromatická
pozdnì šedobéžový podzimní druh strmìlky, hojnì v jehliènatých lesích
Clitocybe gibba - Strmìlka nálevkovitá
bìžný druh charakteristický výraznì sbíhajícími lupeny
Clitocybe nebularis - Strmìlka mlženka
robustní plodnice se zamlženým kloboukem, sbíhajícími lupeny a intenzivní vùní, bìžná v pozdním podzimu
Clitocybe nebularis - Strmìlka mlženka
robustní plodnice se zamlženým kloboukem, sbíhajícími lupeny a intenzivní vùní, bìžná v pozdním podzimu
Clitocybe nebularis - Strmìlka mlženka
robustní plodnice se zamlženým kloboukem, sbíhajícími lupeny a intenzivní vùní, bìžná v pozdním podzimu
Collybia asema - Penízovka kuželovitá
jeden z nejbìžnìjších druhù typický šedohnìdì zbarveným hygrofánním kloboukem, ve všech typech lesù
Collybia butyracea - Penízovka máslová
drobnìjší druh, charakteristický hnìdým kloboukem a hustými lupeny, bìžnì v lesích
Collybia dryophila - Penízovka dubová
bìžný druh charakteristický okrovým zbarvením klobouku a hustými bílými lupeny
Collybia hariolorum - Penízovka vìštecká
druh charakteristický plstnatým až chlupatým třenìm, páchne jako rozkládající se zelí, v listnatých vápnomilných lesích
Conocybe - Èepièatka
jeden z druhù s drobnými rezavými plodnièkami s tabákovì zbarvenými lupeny
Conocybe - Èepièatka
jeden z druhù s drobnými rezavými plodnièkami s tabákovì zbarvenými lupeny
Coprinus - Hnojník
rod hub charakteristický tmavým výtrusným prachem a po dozrání lyzujícími lupeny
Coprinus atramentarius - Hnojník inkoustový
bìžný druh hnojníku, v kombinaci s alkoholem vyvolává otravy
Coprinus atramentarius - Hnojník inkoustový
bìžný druh hnojníku, v kombinaci s alkoholem vyvolává otravy
Coprinus comatus - Hnojník obecný
jeden z nejvìtších hnojníkù, bìžnì rostoucí, v mládí jedlý
Coprinus comatus - Hnojník obecný
jeden z nejvìtších hnojníkù, bìžnì rostoucí, v mládí jedlý
Coprinus comatus - Hnojník obecný
jeden z nejvìtších hnojníkù, bìžnì rostoucí, v mládí jedlý
Coprinus disseminatus - Hnojník nasetý
jeden z nejhojnìjších hnojníkù, drobný, rostoucí ve velkém množství na dřevì listnáèe
Coprinus disseminatus - Hnojník nasetý
jeden z nejhojnìjších hnojníkù, drobný, rostoucí ve velkém množství na dřevì listnáèe
Coprinus disseminatus - Hnojník nasetý
jeden z nejhojnìjších hnojníkù, drobný, rostoucí ve velkém množství na dřevì listnáèe
Coprinus disseminatus - Hnojník nasetý
jeden z nejhojnìjších hnojníkù, drobný, rostoucí ve velkém množství na dřevì listnáèe
Coprinus disseminatus - Hnojník nasetý
jeden z nejhojnìjších hnojníkù, drobný, rostoucí ve velkém množství na dřevì listnáèe
Coprinus lagopus - Hnojník zajeèí
drobný, rychle se roztékající hnojník, celý bíle chlupatý
Coprinus micaceus - Hnojník třpytivý
bìžný rezavookrový druh s jemnými lesklými šupinkami
Coprinus plicatilis - Hnojník řasnatý
èastý druh trávníkù, typický řasnatým ve středu okrovým kloboukem
Coprinus plicatilis - Hnojník řasnatý
èastý druh trávníkù, typický řasnatým ve středu okrovým kloboukem
Coprinus plicatilis - Hnojník řasnatý
èastý druh trávníkù, typický řasnatým ve středu okrovým kloboukem
Cortinarius brunneus - Pavuèinec hnìdý
temnì hnìdý druh s řídkými břichatými lupeny, hojnì v podmáèených smrèinách
Cortinarius flexipes - Pavuèinec plevnatý
drobný šupinkatý druh podmáèených smrèin vonící po pelargóniích
Cortinarius flexipes - Pavuèinec plevnatý
drobný šupinkatý druh podmáèených smrèin vonící po pelargóniích
Cortinarius malachius - Pavuèinec malachitový
druh èastý v podmáèených smrèinách
Cortinarius subgen. Sericeocybe - Pavuèinec
jeden mnoha druhù pavuèincù, charakteristickým znakem je tzv. pavuèinka
Cortinarius subgen. Telamonia - Pavuèinec
jeden z mnoha druhù drobných pavuèincù charakteristický hygrofánním kloboukem
Cortinarius violaceus - Pavuèinec fialový
výraznì zbarvený, vzácnì v listnatých lesích
Cortinarius violaceus - Pavuèinec fialový
druh listnatých lesù
Cystoderma carcharias - Zrnivka žraloèí
drobný roztroušenì se vyskytující druh se zrnitým povrchem klobouku
Cystoderma carcharias - Zrnivka žraloèí
drobný roztroušenì se vyskytující druh se zrnitým povrchem klobouku
Cystoderma carcharias - Zrnivka žraloèí
drobný roztroušenì se vyskytující druh se zrnitým povrchem klobouku, zatuchle páchnoucí
Dermocybe builliardii - Pavuèinec builliardii
drobný druh s pls?ovitým kloboukem a výraznì oranžovou bází rostoucí ve vlhèích smrèinách
Dermocybe tubarius - Pavuèinec
drobný druh s pls?ovitým kloboukem, slídovitými odlesky na vrcholu třenì, rostoucí na rašeliništích
Entoloma conferendum - Závojenka křížovýtrusá
bìžný druh s výraznými křížatými výtrusy, bìžnì na loukách a podmáèených smrèinách
Flammulina velutipes - Penízovka sametonohá
jediná zimní jedlá houba typická sametovým hnìdým třenìm
Flammulina velutipes - Penízovka sametonohá
jediná zimní jedlá houba typická sametovým hnìdým třenìm
Galerina paludosa - Èepièatka bahenní
drobný štíhlý druh charakteristický výrazným velem, roste v rašeliníku
Galerina tibbicystis - Èepièatka holeòovitá
drobný druh charakteristický silným hladkým medovì zbarveným třenìm, roste v rašeliníku
Gomphidius glutinosus - Slizák mazlavý
druh se slizským kloboukem a řídkými lupeny, hojnì pod smrky a borovicemi
Gomphidius glutinosus - Slizák mazlavý
druh se slizským kloboukem a řídkými lupeny, hojnì pod smrky a borovicemi
Hebeloma - Slzivka
"poèetný rod obtížnì urèitelných mykorhizních hub (na foto Hebeloma cf. mesophaeum), charakteristický hnìdavými lupeny, èasto výraznou vùní (po ředkvi, nasládlou...) a nìkdy vyluèující kapièky (""slzící"")"
Hebeloma - Slzivka
rod mykorhizních hub, charakteristický hnìdavými lupeny, èasto voní po ředkvi
Hygrocybe conica - Voskovka kuželovitá
zářivì èervenooranžový druh luk, stářím èernající
Hygrophoropsis aurantiaca - Lištièka oranžová
hojný druh s kloboukem s èervenými šupinkami na žlutém podkladì, na rozkládajících se pařezù jehliènanù
Hypholoma sublateritium - Třepenitka cihlová
trsnatì rostoucí druh s oranžovým kloboukem a hořkou chutí
Hypholoma sublateritium - Třepenitka cihlová
trsnatì rostoucí druh s oranžovým kloboukem a hořkou chutí
Hypholoma sublateritium - Třepenitka cihlová
trsnatì rostoucí druh s oranžovým kloboukem a hořkou chutí
Hypholoma sublateritium - Třepenitka cihlová
trsnatì rostoucí druh s oranžovým kloboukem a hořkou chutí
Inocybe - Vláknice
jeden z mnoha druhù vláknic, charakteristickým znakem je vláknitý povrch klobouku
Inocybe lanuginosa - Vláknice
drobný šupinkatý druh podmáèených smrèin
Inocybe patouillardii - Vláknice Patouillardova
prudce jedovatý druh charakteristický svìtlým stářím èervenajícím kloboukem, roste v teplejších listnatých lesích na pùdách bohatých na vápenec
Inocybe patouillardii - Vláknice Patouillardova
prudce jedovatý druh charakteristický svìtlým stářím èervenajícím kloboukem, odtud také syn. vláknice zaèervenalá
Laccaria amethystina - Lakovka ametystová
výrazná fialovì zbarvená houba s řídkými lupeny, bìžnì v listnatým lesích
Lactarius helvus - Ryzec hnìdý
nejedlý druh s mírnì plstnatì šupinkatým kloboukem, bezbarvým mlékem, výraznì vonící po maggi, roste hojnì ve smrèinách
Lactarius piperatus - Ryzec peprný
palèivý druh s plstnatým okrajem klobouku, hojnì v listnatých lesích
Lactarius pubescens - Ryzec pýřitý
palèivý druh s chlupatým okrajem klobouk, hojnì pod břízami
Lactarius tabidus - Ryzec liškový
drobnìjší druh s žloutnoucím mlékem, v podmáèených smrèinách
Lactarius volemus - Ryzec syrovinka
jedlý druh s hnìdnoucím mlékem, pod listnáèi
Leccinum - Kozák
hřibovitá houba s štíhlým vysokým třenìm a vysokými póry, bìžnì pod břízami
Leccinum brunneogriseolum - Kozák šedohnìdý
podobný kozáku březovému, odlišuje se svìtleji zbarvenými šupinkami na třeni, které jsou v mládí bìlavé, pozdìji ve střední èásti šedavé až nahnìdlé
Leccinum scabrum - Kozák březový
hřibovitá houba s štíhlým vysokým třenìm a vysokými póry, bìžnì pod břízami, třeò šedì až èernì šupinkatý
Lentinus tigrinus - Houževnatec tygří
plodnice s nálevkovitým bílým kloboukem s hnìdými přitisklými šupinkami, lupeny sbíhající, husté s pilovitým ostřím, hojnì na jaře v lužních lesích
Lentinus tigrinus - Houževnatec tygří
druh rostoucí na kmenech a pařezech listnáèù, charakteristický zubatými lupeny a tuhou dužninou
Lepiota - Bedla
bezbarvé protáhlé spory
Lepiota clypeolaria - Bedla vlnatá
nejedlý druh, nápadný vlnatým svìtlým kloboukem, hojnì v listnatých lesích
Lepiota cristata - Bedla hřebenitá
drobný druh charakteristický nepříjemnou mýdlovou vùní, hojnì
Lepista nuda - Èirùvka fialová
bìžný pozdnì podzimní jedlý druh
Macrocystidia cucumis - Cystidovka rybovonná
plodnice
Macrolepiota procera - Bedla vysoká
typický šupinatým kloboukem a žíhaným třenìm, bìžnì v listnatých lesích
Macrolepiota procera - Bedla vysoká
typický šupinatým kloboukem a žíhaným třenìm, bìžnì v listnatých lesích
Macrolepiota procera - Bedla vysoká
typický šupinatým kloboukem a žíhaným třenìm, bìžnì v listnatých lesích
Macrolepiota rhacodes - Bedla èervenající
bìžný druh, typický oranžovìním poškozené dužniny a nežíhaným třenìm
Marasmius alliaceus - Špièka cibulová
druh rostoucí na dřevì buku, charakteristicý intenzivní èesnekovou vùní
Marasmius rotula - Špièka kolovitá
drobouèká houba s bílým brázditým kloboukem, lupeny připojené k volnému od třenì oddìlenému kolárku
Megacollybia platyphylla - Penízovka širokolupenná
bìžný druh s velkými plodnicemi charakteristickými širokými řídkými lupeny
Mycena - Helmovka
jeden z podzimních hromadnì rostoucích druhù
Mycena crocata - Helmovka šafránová
typický druh buèin ronící šafránovì zbarvené mléko
Mycena galericulata - Helmovka tuhonohá
nejbìžnìjší helmovka, charakteristická tuhým třenìm a lehce narùžovìlými lupeny
Mycena galopoda - Helmovka mléèná
bìžný druh ronící bílé mléko
Mycena renati - Helmovka medonohá
èasný jarní druh bukového dřeva, charakteristický medovì zbarvený třeò
Mycena rosea - Helmovka rùžová
bìžný druh
Mycena stylobates - Helmovka deskovitá
drobný svìtlý druh s nápadným bazálním terèíkem, roztroušenì na listech buku
Nolanea verna - Zvonovka jarní
prudce jedovatá houba, nìkdy zamìòovaná za výbornou jedlou špièku obecnou
Omphalina - Kalichovka
drobný druh se sbíhajícími lupeny, žije v symbióze s řasou
Omphalina - Kalichovka
drobný druh se sbíhajícími lupeny, žije v symbióze s řasou
Oudemansiella mucida - Slizeèka porcelánová
bílá silnì slizká houba vyskytující se na dřevì buku
Panaeolus - Kropenatec
bìžný èernovýtrusý druh rostoucí na pohnojených místech
Paxillus atrotomentosus - Èechratka èernohuòatá
Bìžný druh charakteristický hnìdým sametovým kloboukem a èernohuòatou bází třenì. Oznaèována jako jedlý druh - nebyl prokázán žádný toxin, otravy èechratkou se zařazují mezi primární nepravé otravy houbami - obsahují antigen, který po opakovaném požití vede k tvorbì protilátek vyvolávajících: zvracení, bolesti břicha, masivní hemolýzu, selháním ledvin, cirkulaèní šok a plicní selhávání.
Phaeogalera stagnina - Èepièatka
vzácný temnì rezavì zbarvený druh roustoucí na rašeliništích
Pholiota squarrosa - Šupinovka kostrbatá
trsnatý druh s výraznými až vztyèenými šupinkami, na kmenech listnáèù
Pholiota squarrosa - Šupinovka kostrbatá
žlutookrovì zbarvený trsnatì rostoucí druh s výraznými odstálými rezavými šupinkami
Pholiotina aporos - Èepièatka prstenitá
drobný rezavì zbarvený jarní druh s výrazným prstýnkem
Pleurotus dryinus - Hlíva dubová
druh s výstředným třenìm, charakteristický přítomností vela a žloutnutím plodnice
Psathyrella - Křehutka
bìžný druh listnatých lesù
Psathyrella - Křehutka
jarní druh křehutky z okruhu křehutky šedohlínové
Psathyrella candolleana - Křehutka Candolleova
bìžný letní druh typický svìtlým zbarvení
Psathyrella populina - Křehutka lesní
vzácný šupinkatý druh přirozených lesù
Psilocybe - Lysohlávka
drobný saprofytický druh rostoucí v detritu, èastý na pastvinách a luèních porostech, charakteristický modráním báze třenì, má halucinogenní úèinky
Rickinella fibula - Kalichovka oranžová
drobouèký oranžový druh se sbíhajícími lupeny, bìžnì v mechu
Russula - Holubinka
druh se slizkým kloboukem, silnì nepříjemnì vonící po mandlích, v listnatých lesích
Russula cyanoxantha - Holubinka namodralá
zelená forma, jedlý druh poznatelný podle bílých jakoby mastných lupenù, hojnì pod buky
Russula cyanoxantha - Holubinka namodralá
zelená forma, jedlý druh poznatelný podle bílých jakoby mastných lupenù, hojnì pod buky
Russula emetica (var. emetica) - Holubinka vrhavka
palèivý chutnající druh, hojnì, převážnì v jehliènatých lesích
Russula emetica (var. longipes) - Holubinka vrhavka
silnì palèivý druh podmáèených smrèin
Russula emetica (var. longipes) - Holubinka vrhavka
palèivý chutnající druh, hojnì, převážnì v jehliènatých lesích
Russula mustelina - Holubinka kolèaví
mírnì chutnající druh, ve smrèinách
Russula nigricans - Holubinka èernající
robustní druh se silnými lupeny, na řezu èervená, poté hnìdoèerná, pod listnáèi
Russula paludosa - Holubinka jahodová
jedlý druh podmáèených smrèin
Russula paludosa - Holubinka jahodová
jedlý druh podmáèených smrèin
Russula vesca - Holubinka mandlová
drobnìjší druh s bílými lupeny, mírnou chutí a starorùžovou barvou klobouku, hojnì, zejména pod listnáèi
Russula vesca - Holubinka mandlová
drobnìjší druh s bílými lupeny, mírnou chutí a starorùžovou barvou klobouku, hojnì, zejména pod listnáèi
Russula virescens - Holubinka nazelenalá
mírnì chutnající druh s políèkovitì rozpraskaným kloboukem, pod listnáèi
Russula virescens - Holubinka nazelenalá
mírnì chutnající druh s políèkovitì rozpraskaným kloboukem, pod listnáèi
Setulipes androsaceus - Špièka žínìná
drobný druh hromadnì rostoucí na jehlicích smrku
Setulipes androsaceus - Špièka žínìná
drobný druh hromadnì rostoucí na jehlicích smrku
Stropharia - Límcovka
okrovì zbarvený druh s makovými lupeny, èastý na trusu býložravcù
Stropharia aeruginosa - Límcovka mìdìnková
modrozelenì zbarvený druh èastý v lesích
Stropharia albonitens - Límcovka bílá
vzácný druh nelesních stanoviš?, charakteristický bìlavým zbarvením
Stropharia semiglobata - Límcovka polokulovitá
okrovì zbarvený druh s makovými lupeny, èastý na trusu býložravcù
Stropharia squamosa - Límcovka šupinatá
druh roztoušenì rostoucí v detritu pod listnáèi, charakteristický výraznými zbytky vela
Suillus granulatus - Klouzek zrnitý
druh bez prstenu, se slizským žlutavì hnìdým kloboukem, žlutavými póry, ronící kapièky, pod borovicemi
Suillus variegatus - Hřib strakoš
druh s špinavì žlutým kloboukem s žlutozelenými, poškozením modrajícími póry, pod borovicí
Tephrocybe palustris - Penízovka rašelinná
šedohnìdì zbarvený drobný hojný druh rašeliniš?, voní po mouce
Tephrocybe palustris - Penízovka rašelinná
šedobéžové plodnice se štíhlými třeni, rostoucí na rašeliništi
Tricholoma saponaceum - Èirùvka mýdlová
bìžný lesní druh s výraznou nepříjemnou mýdlovou vùní
Tricholoma terreum - Èirùvka zemní
bìžný druh, roste pod borovicemi, èasto na synantropních stanovištích
Tricholoma vaccinum - Èirùvka kravská
druh typický rezavohnìdì šupinkatým kloboukem, pod smrky
Tricholomopsis rutilans - Šafránka èervenožlutá
hojný druh s kloboukem s èervenými šupinkami na žlutém podkladì, na rozkládajících se pařezech jehliènanù
Tricholomopsis rutilans - Šafránka èervenožlutá
plodnice
Volvariella gloiocephala - Kukmák okázalý
bìžný druh zahrad a polí s výrazou pochvou
Volvariella gloiocephala - Kukmák okázalý
bìžný druh zahrad a polí s výrazou pochvou
Volvariella murinella - Kukmák myší
druh s výraznì vláknitým kloboukem, na bázi s pochvou
Xerocomus badius - Hřib hnìdý
druh s hnìdým kloboukem, žlutými póry a na řezu modrající dužninou, bìžnì pod smrky
Xerocomus chrysenteron - Suchohřib žlutomasý
druh s plstnatým rozpraskávajícím kloboukem, v prasklinách èervený, rourky žlutozelené, otlaèením modrající, hojnì
Xerocomus rubellus - Suchohřib èervený
druh podobný s. žlutomasému, liší se krvavì èerveným kloboukem, roste nehojnì pod listnáèi


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.