krustothecium

Daedalea quercina - Sí?kovec dubový
jednoletá svìtlá kloboukatá plodnice s hrubým sí?ovitým hymenoforem, hojnì na pařezech dubu
Daedalea quercina - Sí?kovec dubový
jednoletá svìtlá kloboukatá plodnice s hrubým sí?ovitým hymenoforem, hojnì na pařezech dubu
Daedaleopsis confragosa - Sí?kovec naèervenalý
jednoletá svìtlá plodnice se sí?ovitým hymenoforem
Fomes fomentarius - Troudnatec kopytovitý
víceletá kopytovitá šedá plodnice, hojnì, zejména na kmeni buku
Fomes fomentarius - Troudnatec kopytovitý
víceletá kopytovitá šedá plodnice, hojnì, zejména na kmeni buku
Fomes fomentarius - Troudnatec kopytovitý
víceletá kopytovitá šedá plodnice, hojnì, zejména na kmeni buku
Fomes fomentarius - Troudnatec kopytovitý
víceletá tmavá plodnice s oranžovì rezavým pásem na okraji, hojnì, zejména na kmeni smrku
Fomitopsis pinicola - Troudnatec pásovaný
víceletá tmavá plodnice s oranžovì rezavým pásem na okraji, hojnì, zejména na kmeni smrku
Fomitopsis pinicola - Troudnatec pásovaný
víceletá tmavá plodnice s oranžovì rezavým pásem na okraji, hojnì, zejména na kmeni smrku
Ganoderma applanatum - Lesklokorka ploská
jemný pórovitý hymenofor
Ganoderma carnosum - Lesklokorka jehliènanová
lesklé tmavì hnìdé plodnice s třenìm, nehojnì na jehliènanech
Heterobasidion annosum - Kořenovník vrstevnatý
víceletá tmavì hnìdá plodnice s bílými póry, na bázi pařezù jehliènanù, hojnì
Hydnum peckii - Lošák palèivý
plodnice v mládí ronící èervené kapky, pozdìji tmavohnìdé, ostnitý hymenofor, velmi vzácnì v jehliènatých lesích
Hydnum rufescens - Lošák ryšavý
oranžové plodnice s ostnitým hymenoforem, nehojnì v lesích
Hymenochaete rubiginosa - Kožovka rezavá
tenká kloboukatá hnìdorezavá plodnice s hladkým hymenoforem
Inonotus hispidus - Rezavec štìtinatý
jednoletá kloboukatá rezavá plodnice, èasto na jabloních
Ischnoderma benzoinum - Smolokorka pryskyřièná
nehojný druh jehliènanù s hnìdavým sametovým povrchem klobouku
Laetiporus sulphureus - Sírovec žlutooranžový
jednoletá, zářivì žlutooranžová plodnice, hojnì, zejména na ovocných stromech
Laetiporus sulphureus - Sírovec žlutooranžový
jednoletá, zářivì žlutooranžová plodnice, hojnì, zejména na ovocných stromech
Laetiporus sulphureus - Sírovec žlutooranžový
jednoletá, zářivì žlutooranžová plodnice, hojnì, zejména na ovocných stromech
Laetiporus sulphureus - Sírovec žlutooranžový
jednoletá, zářivì žlutooranžová plodnice, hojnì, zejména na ovocných stromech
Meripilus giganteus - Vìjířovec obrovský
plodnice s mnoha střechovitì uspořádanými klobouky, hnìdavá, s bílými otlaèením èernajícími póry, na bázi listnáèù
Meripilus giganteus - Vìjířovec obrovský
plodnice s mnoha střechovitì uspořádanými klobouky, hnìdavá, s bílými otlaèením èernajícími póry, na bázi listnáèù
Osmoporus odoratus - Trámovka vonná
druh charakteristický intenzivní anýzovou vùní, èastý na pařezech smrku
Osmoporus odoratus - Trámovka vonná
druh charakteristický intenzivní anýzovou vùní, èastý na pařezech smrku
Phaeolus schweinitzii - Hnìdák Schweinitzùv
nálevkovité plodnice, v mládí žlutá, v dospìlosti rezavá, klobouk hrubì plstnatý, hojnì na pařezech jehliènanù
Phaeolus schweinitzii - Hnìdák Schweinitzùv
nálevkovité plodnice, v mládí žlutá, v dospìlosti rezavá, klobouk hrubì plstnatý, hojnì na pařezech jehliènanù
Phellinus igniarius - Ohòovec obecný
vytrvávající kloboukaté plodnice s rezavým drobnì pórovitým hymenoforem
Phellinus igniarius - Ohòovec obecný
vytrvávající kloboukaté plodnice s rezavým drobnì pórovitým hymenoforem
Phellinus igniarius - Ohòovec obecný
vytrvávající kloboukaté plodnice s rezavým drobnì pórovitým hymenoforem
Piptoporus betulinus - Březovník obecný
mìkká jednoletá plodnice, striktnì vázána na břízu
Piptoporus betulinus - Březovník obecný
mìkká jednoletá plodnice, striktnì vázána na břízu
Polyporus badius - Choroš smolonohý
tuhé plodnice s lesklým, tmavì hnìdým kloboukem a třenìm, nehojnì v nižších polohách
Polyporus squamosus - Choroš šupinatý
jednoletý druh s výraznì šupinkatým kloboukem, na listnáèích
Polyporus squamosus - Choroš šupinatý
rourkovitý hymenofor
Pycnoporus cinnabarinus - Outkovka rumìlková
monomitický hyfový systém
Pycnoporus cinnabarinus - Outkovka rumìlková
výraznì zbarvený druh, bìžnì na vìtvích listnáèù
Sarcodon imbricatus - Lošák jelení
ostnitý hymenofor, jedlá plodnice
Sarcodon imbricatus - Lošák jelení
plodnice s hnìdými hrubými šupinami a šedohnìdými ostny, vzácnì ve smrèinách
Serpula lacrymans - Dřevomorka obecná
rozlité plodnice, nejnebezpeènìjší škùdce dřeva v obydlích
Stereum subtomentosum - Pevník plstnatý
tenké kloboukaté plodnice s plstnatým povrchem a hladkým, poškozením žloutnoucím hymenoforem
Trametes hirsuta - Outkovka chlupatá
jednoletý druh s relativnì tenkým kloboukem, chlupatým povrchem a drobnými bílými póry, bìžnì na listnáèích
Trametes hirsuta - Outkovka chlupatá
plodnice na Malus domestica
Trametes versicolor - Outkovka pestrá
jednoletá tenká kloboukatá plodnice, na povrchu sametový, zónovaný, hymenofor s jemnými bílými póry
Trametes versicolor - Outkovka pestrá
jednoletá tenká kloboukatá plodnice, na povrchu sametový, zónovaný, hymenofor s jemnými bílými póry


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.