holothecium

Calocera cornea - Krásnorùžek rùžkatý (rohovitý)
drobné rùžkaté plodnice, hojnì na vìtvích listnáèù
Calocera cornea - Krásnorùžek rùžkatý (rohovitý)
drobné rùžkaté plodnice, hojnì na vìtvích listnáèù
Calocera viscosa - Krásnorùžek lepkavý
keříèkovitá plodnice, bìžnì na pařezech jehliènanù
Calocera viscosa - Krásnorùžek lepkavý
keříèkovitá plodnice, bìžnì na pařezech jehliènanù
Calocera viscosa - Krásnorùžek lepkavý
Cratarellus cornucopioides - Stroèek trubkovitý
šedohnìdé nálevkovité plodnice, hojnì, zejména v buèinách
Dacrymyces stillatus - Kropilka rosolovitá
drobné rosolovité poduškovité plodnice, bìžnì na vìtvích listnáèù i jehliènanù
Dacrymyces stillatus - Kropilka rosolovitá
drobné rosolovité poduškovité plodnice, bìžnì na vìtvích listnáèù i jehliènanù
Exidia - Èernorosol
rosolovitá plodnice, hojnì na vìtvích
Hericium coralloides - Korálovec bukový
bílé plodnice složené s mnoha dìlících se vìtévek, na kmenech buku
Hericium coralloides - Korálovec bukový
plodnice pokryté ostnitým hymenoforem
Hericium coralloides - Korálovec bukový
bílé plodnice složené s mnoha dìlících se vìtévek, na kmenech buku
Tremella foliacea - Rosolovka listovitá
rosolovitá mozkovitì zprohýbaná plodnice, bìžnì na vìtvích
Tremella mesenterica - Rosolovka mozkovitá
rosolovitá mozkovitì zprohýbaná plodnice, bìžnì na vìtvích


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.