Alternaria

Alternaria, Cladosporium - Èerò
makroskopické příznaky èernì na jabloni zpùsobené Alternaria a Cladosporium sp.
Alternaria
vícebunìèné tmavé konidie
Alternaria
Alternaria
èerò na paprice
Alternaria
Alternaria
èerò na plodu hrušnì
Alternaria
klíèící konidie r. Alternaria na listu salátu (Lactuca sativa)
Alternaria
mnohobunìèné tmavì zbarvené konidie jsou typické pro rod Alternaria
Alternaria brassicae
konidie
Alternaria brassicae
alternariová skvrnitost brukvovitých, příznaky na listu Brassica rapa var. pekinensis
Alternaria brassicae
alternariová svrnitost zelí (Brassica oleracea var. capitata)
Alternaria brassicicola, Cladosporium, Fusarium
konidie, spolu s konidiemi Cladosporium a Fusarium
Alternaria brassicicola, Cladosporium, Fusarium
pùvodci skvrnitostí na řepì (Beta vulgaris)
Alternaria dauci
alternariová skvrnitost listù mrkve, skvrny na listových řapících Daucus carota
Alternaria dianthi
èerò na kvìtenství hvozdíku (Dianthus carthusianorum)
Alternaria zinniae
èerò na Zinnia elegans
Alternaria zinniae
Alternaria zinniae


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.