èarovìník na zeravu (Thuja occidentalis)

syrocium

rhizomorfy

cenocytické mycelium zygomycet na odumírajícím piloteciu
Agaricus - Peèárka
plodnice žampionu se zbytky velum partiale ve formì prstence
Agaricus arvensis - Peèárka ovèí
anýzovì vonící dužnina plodnice
Agaricus semotus - Žampión odlišný
drobný druh žampionu, hojnì rostoucí v rùzných typech lesù
Agrocybe paludosa - Polnièka bahenní
vzácný mokřadní druh
Agrocybe praecox - Polnièka raná
Albugo candida - Plíseò bìlostná
ložiska sporangií na Capsella bursa-pastoris
Albugo candida - Plíseò bìlostná
ložiska sporangií na listech Lunaria annua
Albugo candida - Plíseò bìlostná
ložiska sporangií na šešuli Lunaria annua.
Albugo candida - Plíseò bìlostná
řez pletivem se subepidermálnì vytvořenými sporami A. candida
Albugo candida - Plíseò bìlostná
makroskopické příznaky na kokošce pastuší tobolce
Albugo occidentalis
ložiska sporangií na listu Amaranthus retroflexus
Albugo occidentalis
ložiska sporangií na listu Amaranthus retroflexus
Aleuria aurantia - Mísenka oranžová
zářivì oranžová apothecia, èasto se vyskytující na holé lesní pùdì
Alternaria, Cladosporium - Èerò
makroskopické příznaky èernì na jabloni zpùsobené Alternaria a Cladosporium sp.
Alternaria
vícebunìèné tmavé konidie
Alternaria
Alternaria
èerò na paprice
Alternaria
Alternaria
èerò na plodu hrušnì
Alternaria
klíèící konidie r. Alternaria na listu salátu (Lactuca sativa)
Alternaria
mnohobunìèné tmavì zbarvené konidie jsou typické pro rod Alternaria
Alternaria brassicae
konidie
Alternaria brassicae
alternariová skvrnitost brukvovitých, příznaky na listu Brassica rapa var. pekinensis
Alternaria brassicae
alternariová svrnitost zelí (Brassica oleracea var. capitata)
Alternaria brassicicola, Cladosporium, Fusarium
konidie, spolu s konidiemi Cladosporium a Fusarium
Alternaria brassicicola, Cladosporium, Fusarium
pùvodci skvrnitostí na řepì (Beta vulgaris)
Alternaria dauci
alternariová skvrnitost listù mrkve, skvrny na listových řapících Daucus carota
Alternaria dianthi
èerò na kvìtenství hvozdíku (Dianthus carthusianorum)
Alternaria zinniae
èerò na Zinnia elegans
Alternaria zinniae
Alternaria zinniae
Amanita citrina - Muchomùrka citrónová
svìtle žlutá jedovatá muchomùrka, typická odsedlou hlízkou a zápachem dužniny po syrových bramborách
Amanita fulva - Pošvatka ryšavá
Amanita gemmata - Muchomùrka slámožlutá
Amanita muscaria - Muchomùrka èervená
neamyloidní spory
Amanita muscaria - Muchomùrka èervená
bìžný jedovatý snadno poznatelný druh okrajù smrkových lesù a březových hájù
Amanita muscaria - Muchomùrka èervená
bìžný jedovatý snadno poznatelný druh okrajù smrkových lesù a březových hájù
Amanita muscaria - Muchomùrka èervená
bìžný jedovatý snadno poznatelný druh okrajù smrkových lesù a březových hájù
Amanita muscaria - Muchomùrka èervená
bìžný jedovatý snadno poznatelný druh okrajù smrkových lesù a březových hájù
Amanita muscaria - Muchomùrka èervená
Amanita muscaria - Muchomùrka èervená
kulovité buòky vela
Amanita muscaria - Muchomùrka èervená
kulovité buòky vela
Amanita pantherina - Muchomùrka tygrovaná
jedovatý druh s hnìdì zbarveným kloboukem, rýhovaným okrajem a hladkým prstenem
Amanita phalloides - Muchomùrka zelená
smrtelnì jedovatý druh s nazelenalým kloboukem a výraznou pochvou
Amanita phalloides - Muchomùrka zelená
smrtelnì jedovatý druh s nazelenalým kloboukem a výraznou pochvou
Amanita phalloides - Muchomùrka zelená
smrtelnì jedovatý druh s nazelenalým kloboukem a výraznou pochvou
Amanita phalloides - Muchomùrka zelená
smrtelnì jedovatý druh s nazelenalým kloboukem a výraznou pochvou
Amanita phalloides - Muchomùrka zelená
Amanita phalloides - Muchomùrka zelená
Amanita porphyria - Muchmùrka porfyrová
jedovatý drobnìjší druh s šedofialovým kloboukem a nízkou odsedlou pochvou
Amanita porphyria - Muchmùrka porfyrová
Amanita porphyria - Muchmùrka porfyrová
Amanita regalis - Muchomùrka královská
jedovatý horský druh blízce příbuzný muchomùrce èervené lišící se játrovým zbarvením klobouku
Amanita rubescens - Muchomùrka rùžovka
amyloidní spory
Amanita rubescens - Muchomùrka rùžovka
bìžná jedlá muchomùrka poznatelná podle rùžovìjící dužniny a rýhovaného prstenu
Amanita rubescens - Muchomùrka rùžovka
bìžná jedlá muchomùrka poznatelná podle rùžovìjící dužniny a rýhovaného prstenu
Amanita rubescens - Muchomùrka rùžovka
bìžná jedlá muchomùrka poznatelná podle rùžovìjící dužniny a rýhovaného prstenu
Amanita rubescens - Muchomùrka rùžovka
bìžná jedlá muchomùrka poznatelná podle rùžovìjící dužniny a rýhovaného prstenu
Amanita rubescens - Muchomùrka rùžovka
Amanita rubescens - Muchomùrka rùžovka
Amanita rubescens - Muchomùrka rùžovka
Amanita spissa - Muchomùrka šedivka
bìžná jedlá hnìdošedavá muchomùrka s nezbarvující se dužninou a rýhovaným prstenem
Amanita spissa - Muchomùrka šedivka
bìžná jedlá hnìdošedavá muchomùrka s nezbarvující se dužninou a rýhovaným prstenem
Amanita spissa - Muchomùrka šedivka
bìžná jedlá hnìdošedavá muchomùrka s nezbarvující se dužninou a rýhovaným prstenem
Amanita spissa - Muchomùrka šedivka
Amanita strobiliformis - Muchomùrka šiškovitá
teplomilný rostoucí na bazických pùdách
Amanita vaginata - Pošvatka obecná
jedna z velké skupiny muchomùrek mající pochvu a postrádající prsten
Amanita vaginata - Pošvatka obecná
Ampelomyces quisqualis
hyperparazit Ampelomyces quiscalis (syn.Cicinobolus cesatii) na kleistotheciu r. Erysiphe
Ampelomyces quisqualis
hyperparazit padlí, na konidioforu r. Erysiphe
Anthurus archeri - Kvìtnatec Archerùv
vajíèkovité plodnice z nichž v dospìlosti vyráží zářivì èervená ramena s páchnoucím slizem s výtrusy, nehojnì
Anthurus archeri - Kvìtnatec Archerùv
vajíèkovité plodnice z nichž v dospìlosti vyráží zářivì èervená ramena s páchnoucím slizem s výtrusy, nehojnì
Apiognomonia veneta
antraknóza platanu, skvrny na listu Platanus
Arcyria - Vlnatka
kapilicium
Armillaria - Václavka
èastý rezavì zbarvený trsnatì rostoucí druh s šupinkami a masovì zbarvenými lupeny
Armillaria - Václavka
èerné svazky rhizomorf pod kùrou napadeného kmene
Ascocoryne - Èihovitka
Ascotremella faginea - Mozkovka rosolovitá
vzácný druh vytvářející mozkovitì zprohýbané plodnice na kmenech a vìtvích listnáèù
Aspergillus - Kropidlák
konidiofor r. Aspergillus
Aspergillus - Kropidlák
aspergilová kultura na agaru
Aspergillus - Kropidlák
Aspergillus - Kropidlák
Aspergillus - Kropidlák
Astraeus hygrometricus - Hvìzdák vlhkomìrný
hvìzdicovitá plodnice bez krèku, hojnì ve vyhřátých místech v lesích
Auriscalpium vulgare - Lžièkovec šiškový
boènì přirostlý třeò, trnitý hymenofor
Auriscalpium vulgare - Lžièkovec šiškový
Bisporella citrina - Voskovièka citronová
Blumeriella jaapii
skvrnitost listù třešnì, skvrny na Cerasus fruticosa
Bolbitius vitellinus - Slzièník žloutkový
Boletus edulis - Hřib obecný
druh charakteristický hnìdým kloboukem, svìtlými póry, svìtlým třenìm se sí?kou a bílou dužninou nemìnící se na řezu
Boletus edulis - Hřib obecný
druh charakteristický hnìdým kloboukem, svìtlými póry, svìtlým třenìm se sí?kou a bílou dužninou nemìnící se na řezu
Boletus erythropus - Hřib kovář
Boletus pruinatus - Hřib sametový
spory
Boletus pruinatus - Hřib sametový
bazidie
Boletus pruinatus - Hřib sametový
bazidie
Boletus pruinatus - Hřib sametový
bazidie
Boletus pruinatus - Hřib sametový
hymenofor
Boletus pulverulentus - Hřib modraèka
Boletus reticulatus - Hřib dubový
plodnice
Boletus reticulatus - Hřib dubový
Boletus reticulatus - Hřib dubový
Boletus rubellus - Hřib èervený
Boletus subtomentosus - Hřib plstnatý
Botryotinia allii
krèková hniloba cibule, mycelium na cibuli Allium cepa
Botryotinia convallariae
sklerocium na Convallaria sp.
Botryotinia convallariae
plíseò konvalinky
Botryotinia convoluta
sklerocia na kosatci (Iris sp.)
Botryotinia convoluta
plíseò na kosatci (Iris sp.)
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
konidiofor ana. Botrytis cinerea
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
sporulující mycelium na plodu Grossularia uva-crispa
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
sporulující mycelium na souplodí Fragaria ananasa
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
sporulující mycelium na souplodí Rubus idaeus
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
sporulující mycelium na bobulích Vitis vinifera
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
sporulující mycelium na kvìtu Rosa sp.
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
sporulující mycelium na souplodí Fragaria ananasa
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
sporulující mycelium na souplodí Rubus idaeus
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
plíseò šedá na Begonia tuberhybrida
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
plíseò šedá na sluneènici
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
Botryotinia fuckeliana - Plíseò šedá
příznaky na rùži
Botryotinia paeoniae
šedá hniloba pivonìk, skvrny na listu Paeonia
Botryotinia squamosa
botryotiniová hniloba èesneku, sklerocia na cibuli Allium sativum
Botryotinia tulipae
sklerocia na stonku Tulia sp.
Botryotinia tulipae
plíseò tulipánù
Botryotinia tulipae
Bovista plumbea - Prášivka šedivá
Bremia lactucae - Plíseò salátová
anteridium a oogonium-gametangia oomycet
Bremia lactucae - Plíseò salátová
haustorium umožòuje parazitu èerpání živin z pletiv hostitele
Bremia lactucae - Plíseò salátová
konidiofor Bremia lactucae
Bremia lactucae - Plíseò salátová
příznaky B. lactucae na listech lopuchu
Bremia lactucae - Plíseò salátová
oospory B. lactucae v pletivu L. serriola
Bremia lactucae - Plíseò salátová
příznaky a sporulace B. lactucae na Lactuca serriola
Bremia lactucae - Plíseò salátová
příznaky a sporulace B. lactucae na Lactuca serriola
Bremia lactucae - Plíseò salátová
příznaky a sporulace B. lactucae na Lactuca serriola
Bremia lactucae - Plíseò salátová
příznaky B. lactucae na listech lopuchu
Bremia lactucae - Plíseò salátová
plíseò salátová na Gaillardia sp.
Bremia lactucae - Plíseò salátová
plíseò salátová na Gaillardia sp.
Bremia lactucae - Plíseò salátová
plíseò salátová na Gaillardia sp.
Calocera cornea - Krásnorùžek rùžkatý (rohovitý)
drobné rùžkaté plodnice, hojnì na vìtvích listnáèù
Calocera cornea - Krásnorùžek rùžkatý (rohovitý)
drobné rùžkaté plodnice, hojnì na vìtvích listnáèù
Calocera cornea - Krásnorùžek rùžkatý (rohovitý)
Calocera viscosa - Krásnorùžek lepkavý
keříèkovitá plodnice, bìžnì na pařezech jehliènanù
Calocera viscosa - Krásnorùžek lepkavý
keříèkovitá plodnice, bìžnì na pařezech jehliènanù
Calocera viscosa - Krásnorùžek lepkavý
Calocera viscosa - Krásnorùžek lepkavý
Calocybe gambosa - Èirùvka májovka
jarní bìlavì zbarvený druh, výraznì vonící po mouce, v sadech, parcích a zahradách
Calvatia excipuliformis - Pýchavka palicovitá
velké plodnice výraznì dìlené na plodnou a sterilní èást, hojnì
Calvatia excipuliformis - Pýchavka palicovitá
Calvatia utriformis - Pýchavka dlabaná
Camarops tubulina - Bolinka èernohnìdá
ohrožený druh mykoflóry ÈR, tvoří nepravidelná stromata na kmenech buku
Cantharellus cibarius - Liška obecná
plodnice bývá zamìòována za lištièku oranžovou (výraznìji oranžovì zbarvený druh)
Cantharellus cibarius - Liška obecná
žluté plodnice s hymenoforem ze silných lišt, hojnì v jehliènatých i listnatých lesích
Cantharellus cibarius - Liška obecná
Ceratiomyxa fruticulosa - Váleèkovka keříèkovitá
spory
Ceratiomyxa fruticulosa - Váleèkovka keříèkovitá
drobné keříèkovité plodnièky, hojnì na dřevì jehliènanù
Ceratiomyxa fruticulosa - Váleèkovka keříèkovitá
Ceratiomyxa fruticulosa - Váleèkovka keříèkovitá
Cercospora apii - Skvrnatièka celerová
syn. C. levistici, skvrnitost listù libeèku, skvrny na listech Levisticum officinalis
Cercospora beticola - Skvrnatièka řepná
makroskopické příznaky skvrnatièky na listu řepy
Cercospora beticola - Skvrnatièka řepná
Cercospora beticola - Skvrnatièka řepná
Cercospora beticola - Skvrnatièka řepná
Cercospora beticola - Skvrnatièka řepná
Cercospora beticola - Skvrnatièka řepná
cerkosporová skvrnitost řepy, skvrny na listu Beta vulgaris
Cercospora depazeoides - Skvrnatièka bezová
cerkosporová skvrnitost na bezu èerném (Sambucus nigra)
Cercospora depazeoides - Skvrnatièka bezová
Cercospora depazeoides - Skvrnatièka bezová
Cercospora chenopodii - Skvrnatièka merlíková
cerkosporová skvrnitost na lebedì (Atriplex)
Cercospora chenopodii - Skvrnatièka merlíková
Cercospora chenopodii - Skvrnatièka merlíková
Cercospora chenopodii - Skvrnatièka merlíková
Cercospora microspora - Skvrnatièka lipová
cerkosporová skvrnitost na lípì (Tillia)
Cetraria islandica - Pukléřka islandská
keříèkovitá šedozelená až hnìdá stélka
Cladonia - Dutohlávka
vzpřímená keříèkovitá podecia
Cladonia - Dutohlávka
dutohlávka a pukléřka
Cladonia digitata - Dutohlávka prstitá
lupenitá stélka dutohlávek vytváří podecia
Cladosporium
dvoubunìèné konidie r. Cladosporium
Cladosporium
mycelium plísnì Cladosporium v trichomu kaktusu
Cladosporium fulvum
èerò na rajèatech
Cladosporium fulvum
Cladosporium fulvum
Cladosporium variabile f. sp. Spinaciae
skvrnitost listù špenátu, příznaky na listu Spinacia oleracea
Clavaria purpurea - Kyjanka purpurová
Clavariadelphus pistillaris - Kyj Herkulùv
Claviceps microcephala - Palièkovice
námel (sklerocium) v klasu bezkolence (Molinia)
Claviceps microcephala - Palièkovice
námel (sklerocium) v klasu bezkolence (Molinia)
Claviceps purpurea - Palièkovice nachová
sklerocia na Lolium multiflorum
Claviceps purpurea - Palièkovice nachová
námel - sklerocium na Secale cereale
Clavicorona pyxidata - Korunokyjka svícnovitá
Clavicorona pyxidata - Korunokyjka svícnovitá
Clitocybe - Strmìlka
jeden z mnoha druhù strmìlek, charakteristický sbíhavými lupeny
Clitocybe - Strmìlka
èarodìjný kruh
Clitocybe cf. ditopus - Strmìlka aromatická
pozdnì šedobéžový podzimní druh strmìlky, hojnì v jehliènatých lesích
Clitocybe geotropa - Strmìlka veliká
Clitocybe gibba - Strmìlka nálevkovitá
bìžný druh charakteristický výraznì sbíhajícími lupeny
Clitocybe gibba - Strmìlka nálevkovitá
Clitocybe inversa - Strmìlka přehrnutá
Clitocybe nebularis - Strmìlka mlženka
robustní plodnice se zamlženým kloboukem, sbíhajícími lupeny a intenzivní vùní, bìžná v pozdním podzimu
Clitocybe nebularis - Strmìlka mlženka
robustní plodnice se zamlženým kloboukem, sbíhajícími lupeny a intenzivní vùní, bìžná v pozdním podzimu
Clitocybe nebularis - Strmìlka mlženka
robustní plodnice se zamlženým kloboukem, sbíhajícími lupeny a intenzivní vùní, bìžná v pozdním podzimu
Clitocybe nebularis - Strmìlka mlženka
robustní plodnice se zamlženým kloboukem, sbíhajícími lupeny a intenzivní vùní, bìžná v pozdním podzimu
Clitocybe nebularis - Strmìlka mlženka
syn. èirùvka mlženka
Collema - Huspeník
lišejník s homeomerickou stélkou, fotobiont sinice Nostoc
Colletotrichum
antraknóza Hosta tokudama
Colletotrichum
antraknóza Hosta sp.
Colletotrichum
antraknóza Hosta sp.
Colletotrichum
antraknóza na Saxifraga nebo Veronica?
Colletotrichum
antraknóza na Saxifraga nebo Veronica?
Colletotrichum
antraknóza na Saxifraga nebo Veronica?
Colletotrichum lindemuthianum - Antraknóza fazolu
makroskopické příznaky antraknózy - èervenohnìdé skvrny na fazolových luscích
Collybia asema - Penízovka kuželovitá
jeden z nejbìžnìjších druhù typický šedohnìdì zbarveným hygrofánním kloboukem, ve všech typech lesù
Collybia butyracea - Penízovka máslová
drobnìjší druh, charakteristický hnìdým kloboukem a hustými lupeny, bìžnì v lesích
Collybia dryophila - Penízovka dubová
bìžný druh charakteristický okrovým zbarvením klobouku a hustými bílými lupeny
Collybia hariolorum - Penízovka vìštecká
druh charakteristický plstnatým až chlupatým třenìm, páchne jako rozkládající se zelí, v listnatých vápnomilných lesích
Coltricia perennis - Ïubkatec pohárkovitý
Coltricia perennis - Ïubkatec pohárkovitý
Coniothyrium concentricum
skvrny na listech Yucca filomentosa
Coniothyrium hellebori
nekrotická skvrnitost Helleborus niger
Coniothyrium hellebori
nekrotická skvrnitost Helleborus niger
Conocybe - Èepièatka
spory
Conocybe - Èepièatka
kuželkovité cheilocystidy
Conocybe - Èepièatka
kuželkovité kaulocystidy
Conocybe - Èepièatka
jeden z druhù s drobnými rezavými plodnièkami s tabákovì zbarvenými lupeny
Conocybe - Èepièatka
jeden z druhù s drobnými rezavými plodnièkami s tabákovì zbarvenými lupeny
Conocybe - Èepièatka
pokožka klobouku z kulovitých bunìk
Coprinus - Hnojník
rod hub charakteristický tmavým výtrusným prachem a po dozrání lyzujícími lupeny
Coprinus - Hnojník
Coprinus - Hnojník
Coprinus atramentarius - Hnojník inkoustový
bìžný druh hnojníku, v kombinaci s alkoholem vyvolává otravy
Coprinus atramentarius - Hnojník inkoustový
bìžný druh hnojníku, v kombinaci s alkoholem vyvolává otravy
Coprinus atramentarius - Hnojník inkoustový
basidie
Coprinus atramentarius - Hnojník inkoustový
Coprinus comatus - Hnojník obecný
spory s výrazným klíèním pórem
Coprinus comatus - Hnojník obecný
bazidie
Coprinus comatus - Hnojník obecný
jeden z nejvìtších hnojníkù, bìžnì rostoucí, v mládí jedlý
Coprinus comatus - Hnojník obecný
jeden z nejvìtších hnojníkù, bìžnì rostoucí, v mládí jedlý
Coprinus comatus - Hnojník obecný
jeden z nejvìtších hnojníkù, bìžnì rostoucí, v mládí jedlý
Coprinus comatus - Hnojník obecný
Coprinus disseminatus - Hnojník nasetý
jeden z nejhojnìjších hnojníkù, drobný, rostoucí ve velkém množství na dřevì listnáèe
Coprinus disseminatus - Hnojník nasetý
jeden z nejhojnìjších hnojníkù, drobný, rostoucí ve velkém množství na dřevì listnáèe
Coprinus disseminatus - Hnojník nasetý
jeden z nejhojnìjších hnojníkù, drobný, rostoucí ve velkém množství na dřevì listnáèe
Coprinus disseminatus - Hnojník nasetý
jeden z nejhojnìjších hnojníkù, drobný, rostoucí ve velkém množství na dřevì listnáèe
Coprinus disseminatus - Hnojník nasetý
jeden z nejhojnìjších hnojníkù, drobný, rostoucí ve velkém množství na dřevì listnáèe
Coprinus disseminatus - Hnojník nasetý
Coprinus lagopus - Hnojník zajeèí
drobný, rychle se roztékající hnojník, celý bíle chlupatý
Coprinus micaceus - Hnojník třpytivý
bìžný rezavookrový druh s jemnými lesklými šupinkami
Coprinus micaceus - Hnojník třpytivý
Coprinus picaceus - Hnojník strakatý
Coprinus plicatilis - Hnojník řasnatý
èastý druh trávníkù, typický řasnatým ve středu okrovým kloboukem
Coprinus plicatilis - Hnojník řasnatý
èastý druh trávníkù, typický řasnatým ve středu okrovým kloboukem
Coprinus plicatilis - Hnojník řasnatý
èastý druh trávníkù, typický řasnatým ve středu okrovým kloboukem
Cordyceps capitata - Housenice hlavatá
parazit na podzemní plodnici Elaphomyces granulatus (jelenka obecná)
Cordyceps ophioglossoides - Housenice cizopasná
vřecko s protáhlými hyalinními sporami
Cordyceps ophioglossoides - Housenice cizopasná
"kyjovitá stromata na sterilní stopce
Cortinarius brunneus - Pavuèinec hnìdý
temnì hnìdý druh s řídkými břichatými lupeny, hojnì v podmáèených smrèinách
Cortinarius caerulescens - Pavuèinec modrý
Cortinarius delibutus - Pavuèinec natřený
Cortinarius flexipes - Pavuèinec plevnatý
drobný šupinkatý druh podmáèených smrèin vonící po pelargóniích
Cortinarius flexipes - Pavuèinec plevnatý
drobný šupinkatý druh podmáèených smrèin vonící po pelargóniích
Cortinarius malachius - Pavuèinec malachitový
druh èastý v podmáèených smrèinách
Cortinarius semisanguineus - Pavuèinec polokrvavý
Cortinarius subgen. Sericeocybe - Pavuèinec
jeden mnoha druhù pavuèincù, charakteristickým znakem je tzv. pavuèinka
Cortinarius subgen. Telamonia - Pavuèinec
jeden z mnoha druhù drobných pavuèincù charakteristický hygrofánním kloboukem
Cortinarius violaceus - Pavuèinec fialový
výraznì zbarvený, vzácnì v listnatých lesích
Cortinarius violaceus - Pavuèinec fialový
druh listnatých lesù
Cortinarius violaceus - Pavuèinec fialový
Cratarellus cornucopioides - Stroèek trubkovitý
šedohnìdé nálevkovité plodnice, hojnì, zejména v buèinách
Crepidotus - Trepkovitka
Cronartium flaccidum
télia na listech Paeonia officinalis
Cronartium ribicola - Mìchýřnatka vejmutovková
telia na Ribes nigrum
Cronartium ribicola - Mìchýřnatka vejmutovková
telia na Ribes nigrum
Cronartium ribicola - Mìchýřnatka vejmutovková
uredie na spodní stranì listu Ribes nigrum
Cronartium ribicola - Mìchýřnatka vejmutovková
aeciospory rzi vejmutovkové
Cronartium ribicola - Mìchýřnatka vejmutovková
mezihostitelem je borovice vejmutovka (Pinus strobus), v borce se vytváří praskliny s aecii
Cronartium ribicola - Mìchýřnatka vejmutovková
hostitelem je rybíz (Ribes spp.), kde rez vytváří urediospory
Crucibulum laeve - Pohárovka obecná
lysé pohárkovité plodnice s drobnými pecièkami (peridiolami), hladký okraj, hojnì
Crucibulum laeve - Pohárovka obecná
lysé pohárkovité plodnice s drobnými pecièkami (peridiolami), hladký okraj, hojnì
Cumminsiella mirabilissima
autoecická rez, skvrny na listu Mahonia
Cyathus olla - Èíšenka hrneèková
Cyathus striatus - Èíšenka rýhovaná
vnì chlupaté pohárkovité plodnice s rýhovaným okrajem, s drobnými pecièkami (peridiolami), hojnì
Cyphellostereum laeve
Cystoderma carcharias - Zrnivka žraloèí
drobný roztroušenì se vyskytující druh se zrnitým povrchem klobouku
Cystoderma carcharias - Zrnivka žraloèí
drobný roztroušenì se vyskytující druh se zrnitým povrchem klobouku
Cystoderma carcharias - Zrnivka žraloèí
drobný roztroušenì se vyskytující druh se zrnitým povrchem klobouku, zatuchle páchnoucí
Cystostereum murrayi
Dacrymyces stillatus - Kropilka rosolovitá
drobné rosolovité poduškovité plodnice, bìžnì na vìtvích listnáèù i jehliènanù
Dacrymyces stillatus - Kropilka rosolovitá
drobné rosolovité poduškovité plodnice, bìžnì na vìtvích listnáèù i jehliènanù
Dacrymyces stillatus - Kropilka rosolovitá
Daedalea quercina - Sí?kovec dubový
jednoletá svìtlá kloboukatá plodnice s hrubým sí?ovitým hymenoforem, hojnì na pařezech dubu
Daedalea quercina - Sí?kovec dubový
jednoletá svìtlá kloboukatá plodnice s hrubým sí?ovitým hymenoforem, hojnì na pařezech dubu
Daedalea quercina - Sí?kovec dubový
Daedalea quercina - Sí?kovec dubový
Daedaleopsis confragosa - Sí?kovec naèervenalý
jednoletá svìtlá plodnice se sí?ovitým hymenoforem
Daedaleopsis confragosa - Sí?kovec naèervenalý
svìtlá plodnice s jemným sí?ovitým hymenoforem, v mládí naèervenalý, hojnì na listnáèích
Daedaleopsis confragosa - Sí?kovec naèervenalý
jemnì sí?ovitý hymenofor
Daedaleopsis confragosa - Sí?kovec naèervenalý
Daedaleopsis confragosa - Sí?kovec naèervenalý
Daldinia concentrica - Sazovka kruhatá
kulovité, na prùřezu kruhatì pásované stroma, bìžnì na vìtvích listnáèù
Dentipellis fragilis - Ostnateèek křehký
Dermocybe builliardii - Pavuèinec builliardii
drobný druh s pls?ovitým kloboukem a výraznì oranžovou bází rostoucí ve vlhèích smrèinách
Dermocybe tubarius - Pavuèinec
drobný druh s pls?ovitým kloboukem, slídovitými odlesky na vrcholu třenì, rostoucí na rašeliništích
Diatrype disciformis - Korovitka terèovitá
uzenkovité hyalinní spory
Diatrype disciformis - Korovitka terèovitá
řez stromatem s dvìma perithecii
Diatrype disciformis - Korovitka terèovitá
plochá stromata na vìtvi buku, velmi hojný druh
Diatrype stigma - Korovitka teèkovaná
syn. dìrnatka rozlitá
Diplocarpon rosae
èerná skvrnitost listù rùže, skvrny na listu Rosa
Diplocarpon rosae
èerná skvrnitost listù rùže
Disciotis venosa - Destice chřapáèová
operkulátní vřecko
Disciotis venosa - Destice chřapáèová
operkulátní vřecka
Drepanopeziza ribis - Pakustřebka rybízová
skvrny na listu Ribec rubrum
Drepanopeziza sphaeroides
syn. Marssonina salicicola, příznaky na vìtvi Salix
Elaphomyces - Jelenka
podzemní plodnice, èasto bývají vyhrabávány lesní zvìří
Entoloma clypeatum - Závojenka podtrnka
hranaté spory
Entoloma clypeatum - Závojenka podtrnka
hranaté spory
Entoloma conferendum - Závojenka křížovýtrusá
bìžný druh s výraznými křížatými výtrusy, bìžnì na loukách a podmáèených smrèinách
Erysiphe - Padlí
vřecka se z kleistothecia uvolòují po prasknutí stìny
Erysiphe azaleae - Padlí rododendronù
mycelium na Azalea
Erysiphe convolvuli - Padlí svlaècové
padlí na svlaèci (Convolvulus)
Erysiphe convolvuli - Padlí svlaècové
Erysiphe cruciferarum - Padlí brukvovitých
mycelium na šešuli Brassica oleracea
Erysiphe cruciferarum - Padlí brukvovitých
mycelium na listu Brassica rapa var. Pekinensis
Erysiphe depressa - Padlí lopuchové
z kleistothecia uvolnìná vřecka padlí lopuchového
Erysiphe heraclei - Padlí miříkovitých
sporulující mycelium na listu Petroselium crispum
Erysiphe heraclei - Padlí miříkovitých
Erysiphe heraclei - Padlí miříkovitých
Erysiphe heraclei - Padlí miříkovitých
Erysiphe heraclei - Padlí miříkovitých
Erysiphe magnicellulata - Padlí
sporulující mycelium na listi Phlox paniculata
Erysiphe pisi - Padlí hrachové
mycelium na listu Pisum sativum
Erysiphe pisi - Padlí hrachové
mycelium na lusku Pisum sativum
Erysiphe pisi - Padlí hrachové
padlí na Astragalus glyciphinus
Erysiphe pisi - Padlí hrachové
Erysiphe pisi - Padlí hrachové
Erysiphe pisi - Padlí hrachové
padlí na hrachu (Pisum)
Erysiphe pisi - Padlí hrachové
Erysiphe pisi - Padlí hrachové
Erysiphe polygoni - Padlí rdesnové
kleistothecium s vláknitými apendixy u E.polygoni
Erysiphe polygoni - Padlí rdesnové
mycelium na listu Clematis sp.
Erysiphe polygoni - Padlí rdesnové
mycelium na listu plaménku (Clematis)
Erysiphe polygoni - Padlí rdesnové
padlí na rdesnu ptaèím zobu (Polygonum aviculare)
Erysiphe sordida - Padlí jitrocelové
padlí na jitrocelu vìtším (Plantago major)
Erysiphe sordida - Padlí jitrocelové
padlí na Plantago major
Erysiphe sordida - Padlí jitrocelové
padlí na Plantago uliginosa
Erysiphe trifolii - Padlí jetelové
kleistotecia padlí na Trifolium medium
Exidia - Èernorosol
rosolovitá plodnice, hojnì na vìtvích
Exidia glandulosa - Èernorosol bukový
syn. Exidia plana
Exidia glandulosa - Èernorosol bukový
Exobasidium japonicum - Plíška japonská
ouškatost azalek, hálka na listu Rhododendron sp.
Exobasidium vaccinii - Plíška brusinková
parazituje na brusince, projevuje se deformacemi a vyboulením listù, na spodní stranì narùstá hymenium
Exobasidium vaccinii - Plíška brusinková
parazituje na brusince, projevuje se deformacemi a vyboulením listù, na spodní stranì narùstá hymenium
Fistulina hepatica - Pstřeò dubový
Fistulina hepatica - Pstřeò dubový
Fistulina hepatica - Pstřeò dubový
Flammulina fennae - Penízovka letní
bazidie
Flammulina fennae - Penízovka letní
cystidy
Flammulina velutipes - Penízovka sametonohá
jediná zimní jedlá houba typická sametovým hnìdým třenìm
Flammulina velutipes - Penízovka sametonohá
jediná zimní jedlá houba typická sametovým hnìdým třenìm
Fomes fomentarius - Troudnatec kopytovitý
víceletá kopytovitá šedá plodnice, hojnì, zejména na kmeni buku
Fomes fomentarius - Troudnatec kopytovitý
víceletá kopytovitá šedá plodnice, hojnì, zejména na kmeni buku
Fomes fomentarius - Troudnatec kopytovitý
víceletá kopytovitá šedá plodnice, hojnì, zejména na kmeni buku
Fomes fomentarius - Troudnatec kopytovitý
víceletá tmavá plodnice s oranžovì rezavým pásem na okraji, hojnì, zejména na kmeni smrku
Fomes fomentarius - Troudnatec kopytovitý
Fomes fomentarius - Troudnatec kopytovitý
trimitický systém hyf
Fomes fomentarius - Troudnatec kopytovitý
trimitický systém hyf
Fomes fomentarius - Troudnatec kopytovitý
Fomes fomentarius - Troudnatec kopytovitý
Fomes fomentarius - Troudnatec kopytovitý
Fomes fomentarius - Troudnatec kopytovitý
Fomes fomentarius - Troudnatec kopytovitý
Fomes fomentarius - Troudnatec kopytovitý
Fomitopsis pinicola - Troudnatec pásovaný
víceletá tmavá plodnice s oranžovì rezavým pásem na okraji, hojnì, zejména na kmeni smrku
Fomitopsis pinicola - Troudnatec pásovaný
víceletá tmavá plodnice s oranžovì rezavým pásem na okraji, hojnì, zejména na kmeni smrku
Fomitopsis pinicola - Troudnatec pásovaný
plodnice na Cerasus fruticosa
Fomitopsis pinicola - Troudnatec pásovaný
plodnice na kmeni Picea sp.
Fomitopsis pinicola - Troudnatec pásovaný
Fomitopsis pinicola - Troudnatec pásovaný
Fomitopsis pinicola - Troudnatec pásovaný
Fomitopsis pinicola - Troudnatec pásovaný
Fuligo septica - Slizovka tříslová
Fuligo septica - Slizovka tříslová
aethalium, hojnì v lesích
Fuligo septica - Slizovka tříslová
syn. slizovka práškovitá
Fuligo septica - Slizovka tříslová
Fuligo septica - Slizovka tříslová
Fuligo septica - Slizovka tříslová
Fuligo septica - Slizovka tříslová
Fuligo septica - Slizovka tříslová
aethalium, hojnì v lesích
Fusarium - Srpovnièka
makroskopické příznaky fuzariové hniloby na plodu okurky
Fusarium - Srpovnièka
makroskopické příznaky fuzariové hniloby na plodu tykve
Fusarium oxysporum - Srpovnièka
makrokonidie r. Fusarium
Fusarium oxysporum - Srpovnièka
typické hyalinní mnohobunìèné makrokonidie
Fusarium oxysporum - Srpovnièka
F. oxysporum f. sp. tuberosi, suchá fusariová hniloba hlíz bramboru - poškození hlízy Solanum tuberosum
Fusarium oxysporum - Srpovnièka
F. oxysporum f. sp. cepae, bazální fusariová hniloba cibulovin - poškození kořenù Allium porrum
Galerina heterocystis
Galerina marginata - Èepièatka jehliènanová
Galerina paludosa - Èepièatka bahenní
drobný štíhlý druh charakteristický výrazným velem, roste v rašeliníku
Galerina tibbicystis - Èepièatka holeòovitá
drobný druh charakteristický silným hladkým medovì zbarveným třenìm, roste v rašeliníku
Ganoderma applanatum - Lesklokorka ploská
jemný pórovitý hymenofor
Ganoderma applanatum - Leskloporka ploská
Ganoderma applanatum - Leskloporka ploská
Ganoderma carnosum - Lesklokorka jehliènanová
lesklé tmavì hnìdé plodnice s třenìm, nehojnì na jehliènanech
Ganoderma lucidum - Lesklokorka lesklá
Geastrum pectinatum - Hvìzdovka dlouhokrká
Geastrum rufescens - Hvìzdovka èervenavá
hvìzdicovitá plodnice s èervenavými tóny, hojnì
Geastrum triplex - Hvìzdovka trojitá
hvìzdicovitá plodnice, charakteristická praskáním cípù, které vytváří nepravý límec
Geoglossum - Jazourek
Geopyxis carbonaria - Zvoneèek uhelný
Gloeophyllum odoratum - Anýzovník vonný
Gloeophyllum odoratum - Anýzovník vonný
Gloeophyllum odoratum - Anýzovník vonný
Gnomonia leptostyla
hnìdnutí listù ořešáku, skvrny na listech Juglans regia
Gnomonia leptostyla
skvrny na listech ořešáku (Juglans regia)
Gnomonia leptostyla
hnìdnutí listù ořešáku
Gnomonia leptostyla
Gnomonia leptostyla
Gnomonia leptostyla
detail konidií
Gnomonia leptostylla
skvrny na listech Juglans regia
Golovinomyces cichoracearum - Padlí èekankové
padlí èekankové je bìžné na rostlinách L. serriola
Golovinomyces cichoracearum - Padlí èekankové
padlí na sluneènici (Helianthus)
Golovinomyces cichoracearum - Padlí èekankové
Golovinomyces cichoracearum - Padlí èekankové
padlí na locice kompasové (Lactuca serriola)
Golovinomyces cichoracearum - Padlí èekankové
padlí na Cirsium arvense
Golovinomyces cichoracearum - Padlí èekankové
padlí na Cirsium arvense
Golovinomyces cichoracearum - Padlí èekankové
mycelium na Tragopogon orientalis
Golovinomyces cichoracearum - Padlí èekankové
padlí na locice kompasové (Lactuca serriola)
Golovinomyces cichoracearum - Padlí èekankové
Golovinomyces cichoracearum - Padlí tykvovitých
konidiofor s konidiemi-nepohlavní rozmnožování
Golovinomyces cichoracearum - Padlí tykvovitých
konidie G.cichoracearum-nepohlavní rozmnožování
Golovinomyces cichoracearum - Padlí tykvovitých
padlí na semenáècích Cucumis melo
Golovinomyces cichoracearum - Padlí tykvovitých
Golovinomyces cichoracearum - Padlí tykvovitých
konidie
Gomphidius glutinosus - Slizák mazlavý
druh se slizským kloboukem a řídkými lupeny, hojnì pod smrky a borovicemi
Gomphidius glutinosus - Slizák mazlavý
druh se slizským kloboukem a řídkými lupeny, hojnì pod smrky a borovicemi
Gymnopilus hybridus - Šupinovka pařezová
Gymnopilus sapineus - Šupinovka jedlová
Gymnopilus sapineus - Šupinovka jedlová
Gymnopilus sapineus - Šupinovka jedlová
Gymnopus dryophilus - Penízovka dubová
Gymnopus fusipes - Penízovka vřetenonohá
Gymnopus hariolorum - Penízovka vìštecká
syn. Collybia hariolorum
Gymnopus peronatus - Penízovka hřebílkatá
Gymnosporangium sabinae - Obnaženka hrušòová
roestelioidní aecia na Pyrus communis
Gymnosporangium sabinae - Obnaženka hrušòová
aecia na vìtvi Juniperus chinensis
Gymnosporangium sabinae - Obnaženka hrušòová
aecidie na rubu listu Pyrus communis
Gymnosporangium sabinae - Obnaženka hrušòová
aecia na listech hrušnì
Gymnosporangium sabinae - Obnaženka hrušòová
makroskopické příznaky rzi hrušòové-spermogonia na listech
Gymnosporangium sabinae - Obnaženka hrušòová
spermogonia na listech hrušnì (Pyrus sp.)
Gymnosporangium sabinae - Obnaženka hrušòová
spermogonia na listech hrušnì (Pyrus sp.)
Gymnosporangium sabinae - Obnaženka hrušòová
detail spermogonia
Gymnosporangium sabinae - Obnaženka hrušòová
skvrny na vrchní stranì listu Pyrus communis
Gymnosporangium sabinae - Obnaženka hrušòová
télia na vìtvièce Juniperus chinensis
Gymnosporangium sabinae - Obnaženka hrušòová
telia se zimními sporami (teliosporami) na vìtévkách jalovce
Gymnosporangium sabinae - Obnaženka hrušòová
telia se zimními sporami (teliosporami) na vìtévkách jalovce
Gymnosporangium sabinae - Obnaženka hrušòová
příznaky na jalovci
Gymnosporangium sabinae - Obnaženka hrušòová
příznaky na jalovci
Gyromitra esculenta - Ucháè obecný
apothecia s mozkovitì zprohýbaným kloboukem
Gyromitra gigas - Ucháè obrovský
apothecia s mozkovitì zprohýbaným kloboukem
Gyromitra gigas - Ucháè obrovský
hymenium
Gyromitra gigas - Ucháè obrovský
spory
Gyromitra infula - Ucháè èepcovitý
apothecia se zprohýbaným kloboukem, vytvářející cípy, èasto rostoucí na dřevì
Hapalopilus nidulans - Hlínák èervenající
Hapalopilus nidulans - Hlínák èervenající
Hebeloma - Slzivka
"poèetný rod obtížnì urèitelných mykorhizních hub (na foto Hebeloma cf. mesophaeum), charakteristický hnìdavými lupeny, èasto výraznou vùní (po ředkvi, nasládlou...) a nìkdy vyluèující kapièky (""slzící"")"
Hebeloma - Slzivka
rod mykorhizních hub, charakteristický hnìdavými lupeny, èasto voní po ředkvi
Hebeloma circinans - Slzivka kruhová
Hebeloma radicosum - Slzivka kořenatá
Hebeloma sinapizans - Slzivka ředkvièková
syn. Hebeloma senescens
Helotium - Voskovièka
Helvella - Chřapáè
Helvella elastica - Chřapáè pružný
hymenium
Helvella lacunosa - Chřapáè jamkatý
Helvella pezizoides - Chřapáè sedlovitý
syn. Helvella ephippium
Hemitrichia - Vlásenka
kapilicium
Hemitrichia serpula - Vlásenka plazivá
Hericium coralloides - Korálovec bukový
bílé plodnice složené s mnoha dìlících se vìtévek, na kmenech buku
Hericium coralloides - Korálovec bukový
plodnice pokryté ostnitým hymenoforem
Hericium coralloides - Korálovec bukový
bílé plodnice složené s mnoha dìlících se vìtévek, na kmenech buku
Hericium coralloides - Korálovec bukový
Hericium coralloides - Korálovec bukový
Hericium coralloides - Korálovec bukový
Hericium coralloides - Korálovec bukový
Hericium erinaceus - Korálovec ježatý
Hericium erinaceus - Korálovec ježatý
Hericium flagellum - Korálovec jedlový
Hericium flagellum - Korálovec jedlový
Heterobasidion annosum - Kořenovník vrstevnatý
víceletá tmavì hnìdá plodnice s bílými póry, na bázi pařezù jehliènanù, hojnì
Heterosporium gracile
skvrny na listu Iris sp.
Hirneola auricula-judae - Boltcovitka ucho Jidášovo
plodnice této houby, oblíbené v èínské kuchyni, rostou na bezu
Hirneola auricula-judae - Boltcovitka ucho Jidášovo
plodnice této houby, oblíbené v èínské kuchyni, rostou na bezu
Hirneola auricula-judae - Boltcovitka ucho Jidášovo
Hydnum peckii - Lošák palèivý
plodnice v mládí ronící èervené kapky, pozdìji tmavohnìdé, ostnitý hymenofor, velmi vzácnì v jehliènatých lesích
Hydnum repandum - Lošák zprohýbaný
Hydnum rufescens - Lošák ryšavý
oranžové plodnice s ostnitým hymenoforem, nehojnì v lesích
Hygrocybe acutoconica - Š?avnatka zašpièatìlá
Hygrocybe coccinea - Š?avnatka šarlatová
Hygrocybe conica - Voskovka kuželovitá
zářivì èervenooranžový druh luk, stářím èernající
Hygrophoropsis aurantiaca - Lištièka oranžová
hojný druh s kloboukem s èervenými šupinkami na žlutém podkladì, na rozkládajících se pařezù jehliènanù
Hygrophorus penarius - Š?avnatka buková
Hygrophorus pudorinus - Š?avnatka oranžová
Hymenochaete rubiginosa - Kožovka rezavá
tenká kloboukatá hnìdorezavá plodnice s hladkým hymenoforem
Hymenochaete rubiginosa - Kožovka rezavá
sety
Hypholoma capnoides - Třepenitka maková
Hypholoma fasciculare - Třepenitka svazèitá
spory
Hypholoma fasciculare - Třepenitka svazèitá
chrysocystidy
Hypholoma fasciculare - Třepenitka svazèitá
chrysocystidy
Hypholoma fasciculare - Třepenitka svazèitá
chrysocystidy
Hypholoma fasciculare - Třepenitka svazèitá
plodnice
Hypholoma fasciculare - Třepenitka svazèitá
plodnice
Hypholoma fasciculare - Třepenitka svazèitá
plodnice
Hypholoma fasciculare - Třepenitka svazèitá
plodnice
Hypholoma sublateritium - Třepenitka cihlová
trsnatì rostoucí druh s oranžovým kloboukem a hořkou chutí
Hypholoma sublateritium - Třepenitka cihlová
trsnatì rostoucí druh s oranžovým kloboukem a hořkou chutí
Hypholoma sublateritium - Třepenitka cihlová
trsnatì rostoucí druh s oranžovým kloboukem a hořkou chutí
Hypholoma sublateritium - Třepenitka cihlová
trsnatì rostoucí druh s oranžovým kloboukem a hořkou chutí
Hypholoma sublateritium - Třepenitka cihlová
Hypholoma sublateritium - Třepenitka cihlová
Hypoxylon, Fomes
vznik nepravého jádra u dřevin zpùsobuje napadení houbami Hypoxylon nebo Fomes
Hypoxylon cohaerens - Dřevomor souvislý
dřevomor
Hypoxylon fragiforme - Dřevomor èervený
prùřez peritheciem
Hypoxylon fragiforme - Dřevomor èervený
stromata, na prùřezu po obvodu patrná perithecia, bìžnì na vìtvích buku
Hypoxylon fragiforme - Dřevomor èervený
stromata, bìžnì na vìtvích buku
Hypoxylon fragiforme - Dřevomor èervený
stromata, bìžnì na vìtvích buku
Hypoxylon fragiforme - Dřevomor èervený
vřecko s osmi sporami
Hypoxylon fragiforme - Dřevomor èervený
na bucích hojný druh
Hypoxylon fragiforme - Dřevomor èervený
Hypoxylon multiforme - Dřevomor mnohotvárný
dřevomor
Chalciporus piperatus - Hřib peprný
Chlorosplenium - Zelenitka
nápadnì zbarvená apothecia, rostoucí nehojnì na vìtvích listnáèù
Inocybe - Vláknice
hrbolkaté spory
Inocybe - Vláknice
jeden z mnoha druhù vláknic, charakteristickým znakem je vláknitý povrch klobouku
Inocybe lanuginosa - Vláknice
hrbolkaté spory
Inocybe lanuginosa - Vláknice
prùřez lupenem
Inocybe lanuginosa - Vláknice
hymenium s cystidou
Inocybe lanuginosa - Vláknice
drobný šupinkatý druh podmáèených smrèin
Inocybe patouillardii - Vláknice Patouillardova
prudce jedovatý druh charakteristický svìtlým stářím èervenajícím kloboukem, roste v teplejších listnatých lesích na pùdách bohatých na vápenec
Inocybe patouillardii - Vláknice Patouillardova
prudce jedovatý druh charakteristický svìtlým stářím èervenajícím kloboukem, odtud také syn. vláknice zaèervenalá
Inonotus hispidus - Rezavec štìtinatý
jednoletá kloboukatá rezavá plodnice, èasto na jabloních
Inonotus radiatus - Rezavec lesknavý
Inonotus radiatus - Rezavec lesknavý
Inonotus radiatus - Rezavec lesknavý
Ischnoderma benzoinum - Smolokorka pryskyřièná
nehojný druh jehliènanù s hnìdavým sametovým povrchem klobouku
Kladogram fylogeneze hub
Kuehneola uredinis
rzivost listù a výhonù ostružiníku, uredie na spodní stranì listu Rubus fruticosus
Kuehneola uredinis
rzivost listù a výhonù ostružiníku, uredia na výhonu Rubus fruticosus
Kuehneromyces mutabilis - Opeòka mìnlivá
Laccaria - Lakovka
bazidiospory
Laccaria amethystina - Lakovka ametystová
výrazná fialovì zbarvená houba s řídkými lupeny, bìžnì v listnatým lesích
Laccaria amethystina - Lakovka ametystová
Laccaria amethystina - Lakovka ametystová
Laccaria amethystina - Lakovka ametystová
Lactarius decipiens - Ryzec klamný
Lactarius deliciosus - Ryzec pravý
Lactarius deterrimus - Ryzec smrkový
Lactarius fluens - Ryzec bukový
Lactarius helvus - Ryzec hnìdý
nejedlý druh s mírnì plstnatì šupinkatým kloboukem, bezbarvým mlékem, výraznì vonící po maggi, roste hojnì ve smrèinách
Lactarius helvus - Ryzec hnìdý
Lactarius mitissimus - Ryzec oranžový
Lactarius piperatus - Ryzec peprný
mléènice
Lactarius piperatus - Ryzec peprný
palèivý druh s plstnatým okrajem klobouku, hojnì v listnatých lesích
Lactarius pubescens - Ryzec pýřitý
palèivý druh s chlupatým okrajem klobouk, hojnì pod břízami
Lactarius pubescens - Ryzec pýřitý
Lactarius pyrogalus - Ryzec palèivý
Lactarius quietus - Ryzec dubový
Lactarius rufus - Ryzec ryšavý
Lactarius tabidus - Ryzec liškový
drobnìjší druh s žloutnoucím mlékem, v podmáèených smrèinách
Lactarius tabidus - Ryzec liškový
syn. Lactarius theiogalus
Lactarius torminosus - Ryzec kravský
Lactarius turpis - Ryzec šeredný
Lactarius vellereus - Ryzec plstnatý
Lactarius volemus - Ryzec syrovinka
jedlý druh s hnìdnoucím mlékem, pod listnáèi
Laetiporus sulphureus - Sírovec žlutooranžový
jednoletá, zářivì žlutooranžová plodnice, hojnì, zejména na ovocných stromech
Laetiporus sulphureus - Sírovec žlutooranžový
jednoletá, zářivì žlutooranžová plodnice, hojnì, zejména na ovocných stromech
Laetiporus sulphureus - Sírovec žlutooranžový
jednoletá, zářivì žlutooranžová plodnice, hojnì, zejména na ovocných stromech
Laetiporus sulphureus - Sírovec žlutooranžový
jednoletá, zářivì žlutooranžová plodnice, hojnì, zejména na ovocných stromech
Laetiporus sulphureus - Sírovec žlutooranžový
plodnice na kmeni Cerasus sp.
Laetiporus sulphureus - Sírovec žlutooranžový
Laetiporus sulphureus - Sírovec žlutooranžový
Laetiporus sulphureus - Sírovec žlutooranžový
Laetiporus sulphureus - Sírovec žlutooranžový
Laetiporus sulphureus - Sírovec žlutooranžový
Laetisaria fuciformis - Kornatka travní
mycelium na Poaceae
Laetisaria fuciformis - Kornatka travní
mycelium na Poaceae
Lachnum - Chlupáèek
drobná vnì chlupatá apothecia, vyskytující se na zbytcích bylin
Lachnum - Chlupáèek
vřecka
Lachnum bicolor - Chlupáèek dvoubarvý
drobná žlutá vnì bílá a chlupatá apothecia, vyskytující se na èíškách buku
Lamproderma columbinum - Lesklokožka fialková
sporokarpy
Lamproderma columbinum - Lesklokožka fialková
Lamproderma columbinum - Lesklokožka fialková
Lamproderma columbinum - Lesklokožka fialková
Lamproderma columbinum - Lesklokožka fialková
Lamproderma columbinum - Lesklokožka fialková
"kulovité plodnièky cca 0,8mm na stopce
Langermania gigantea - Pýchavka obrovská
nejvìtší pýchavka, roste na pùdì bohaté na dusík
Langermania gigantea - Pýchavka obrovská
nejvìtší pýchavka, roste na pùdì bohaté na dusík
Langermania gigantea - Pýchavka obrovská
nejvìtší pýchavka, roste na pùdì bohaté na dusík
Lasalia pustulata - Pupkovka puchýřnatá
druh rostoucí na vápencových skalách, za sucha má stélka šedé zbarvení
Lasalia pustulata - Pupkovka puchýřnatá
po navlhèení rychle zezelená
Lasalia pustulata - Pupkovka puchýřnatá
detail
Laurobasidium lauri
"èastý parazit na kmeni Laurus azoricus
Leccinum - Kozák
hřibovitá houba s štíhlým vysokým třenìm a vysokými póry, bìžnì pod břízami
Leccinum brunneogriseolum - Kozák šedohnìdý
podobný kozáku březovému, odlišuje se svìtleji zbarvenými šupinkami na třeni, které jsou v mládí bìlavé, pozdìji ve střední èásti šedavé až nahnìdlé
Leccinum pseudoscabrum - Kozák habrový
syn. Leccinum carpini
Leccinum pseudoscabrum - Kozák habrový
syn. Leccinum carpini
Leccinum quercinum - Křemenáè dubový
syn. Leccinum aurantiacum
Leccinum quercinum - Křemenáè dubový
syn. Leccinum aurantiacum
Leccinum quercinum - Křemenáè dubový
Leccinum rufum - Křemenáè osikový
syn. Leccinum aurantiacum
Leccinum scabrum - Kozák březový
hymenofor
Leccinum scabrum - Kozák březový
hymenofor
Leccinum scabrum - Kozák březový
hřibovitá houba s štíhlým vysokým třenìm a vysokými póry, bìžnì pod břízami, třeò šedì až èernì šupinkatý
Leccinum scabrum - Kozák březový
Leccinum scabrum - Kozák březový
Leccinum scabrum - Kozák březový
Leccinum variicolor - Kozák barvomìnný
Leccinum versipelle - Křemenáè březový
plodnice
Leccinum versipelle - Křemenáè březový
syn. Leccinum rufescens
Leccinum versipelle - Křemenáè březový
Lentinus edodes - Houževnatec jedlý
shii-take
Lentinus edodes - Houževnatec jedlý
Lentinus edodes - Houževnatec jedlý
Lentinus squamosus - Houževnatec šupinatý
Lentinus tigrinus - Houževnatec tygří
plodnice s nálevkovitým bílým kloboukem s hnìdými přitisklými šupinkami, lupeny sbíhající, husté s pilovitým ostřím, hojnì na jaře v lužních lesích
Lentinus tigrinus - Houževnatec tygří
druh rostoucí na kmenech a pařezech listnáèù, charakteristický zubatými lupeny a tuhou dužninou
Leocarpus - Lesklík
Leocarpus fragilis - Lesklík křehký
Leotia lubrica - Patyèka rosolovitá
Lepiota - Bedla
bezbarvé protáhlé spory
Lepiota clypeolaria - Bedla vlnatá
nejedlý druh, nápadný vlnatým svìtlým kloboukem, hojnì v listnatých lesích
Lepiota cristata - Bedla hřebenitá
drobný druh charakteristický nepříjemnou mýdlovou vùní, hojnì
Lepista nuda - Èirùvka fialová
bìžný pozdnì podzimní jedlý druh
Lepista nuda - Èirùvka fialová
Lepista saeva - Èirùvka dvoubarvá
Lycogala epidendrum - Vlèí mléko èervené
aethalia, bìžnì na dřevì
Lycogala epidendrum - Vlèí mléko èervené
plazmodia, bìžnì na dřevì
Lycogala epidendrum - Vlèí mléko èervené
syn. vlèí mléko obecné
Lycogala epidendrum - Vlèí mléko èervené
spory
Lycoperdon echinatum - Pýchavka ježatá
olivovì žlutá až hnìdá pýchavka s nápadnými ostny, roste roztroušenì na humózních vápenitých pùdách
Lycoperdon perlatum - Pýchavka obecná
střednì velký druh, charakteristické areoly (dùlky) po vypadaných ostnech, hojnì
Lycoperdon perlatum - Pýchavka obecná
Lycoperdon perlatum - Pýchavka obecná
Lycoperdon pyriforme - Pýchavka hruškovitá
hladká hruškovitá plodnice, na pařezech
Lycoperdon pyriforme - Pýchavka hruškovitá
Lycoperdon pyriforme - Pýchavka hruškovitá
Lycoperdon pyriforme - Pýchavka hruškovitá
Macrocystidia cucumis - Cystidovka rybovonná
spory
Macrocystidia cucumis - Cystidovka rybovonná
cystidy
Macrocystidia cucumis - Cystidovka rybovonná
cheilocystidy
Macrocystidia cucumis - Cystidovka rybovonná
pileocystidy
Macrocystidia cucumis - Cystidovka rybovonná
plodnice
Macrocystidia cucumis - Cystidovka rybovonná
bazidiospory
Macrolepiota procera - Bedla vysoká
typický šupinatým kloboukem a žíhaným třenìm, bìžnì v listnatých lesích
Macrolepiota procera - Bedla vysoká
typický šupinatým kloboukem a žíhaným třenìm, bìžnì v listnatých lesích
Macrolepiota procera - Bedla vysoká
typický šupinatým kloboukem a žíhaným třenìm, bìžnì v listnatých lesích
Macrolepiota procera - Bedla vysoká
Macrolepiota procera - Bedla vysoká
Macrolepiota procera - Bedla vysoká
Macrolepiota procera - Bedla vysoká
Macrolepiota procera - Bedla vysoká
Macrolepiota rhacodes - Bedla èervenající
bìžný druh, typický oranžovìním poškozené dužniny a nežíhaným třenìm
Macrophoma candollei
skvrnitost listù Buxus sp.
Macrophoma candollei
skvrnitost listù Buxus sp.
Marasmius alliaceus - Špièka cibulová
druh rostoucí na dřevì buku, charakteristicý intenzivní èesnekovou vùní
Marasmius alliaceus - Špièka cibulová
druh rostoucí na dřevì buku, charakteristicý intenzivní èesnekovou vùní
Marasmius alliaceus - Špièka cibulová
Marasmius oreades - Špièka obecná
plodnice
Marasmius oreades - Špièka obecná
Marasmius rotula - Špièka kolovitá
drobouèká houba s bílým brázditým kloboukem, lupeny připojené k volnému od třenì oddìlenému kolárku
Marasmius rotula - Špièka kolovitá
Marasmius wettsteinii - Špièka Wettsteinova
Marasmius wettsteinii - Špièka Wettsteinova
Mastigosporium rubricosum
skvrny na listech Dactylis glomerata
Megacollybia platyphylla - Penízovka širokolupenná
bìžný druh s velkými plodnicemi charakteristickými širokými řídkými lupeny
Megacollybia platyphylla - Penízovka širokolupenná
Melampsora salicis-albae - Rez vrbová
uredia na spodní stranì Salix alba
Meripilus giganteus - Vìjířovec obrovský
plodnice s mnoha střechovitì uspořádanými klobouky, hnìdavá, s bílými otlaèením èernajícími póry, na bázi listnáèù
Meripilus giganteus - Vìjířovec obrovský
plodnice s mnoha střechovitì uspořádanými klobouky, hnìdavá, s bílými otlaèením èernajícími póry, na bázi listnáèù
Merulius tremellosus - Dřevokaz rosolovitý
Merulius tremellosus - Dřevokaz rosolovitý
Microdochium nivale
syn. Monographella nivalis, plíseò snìžná, mycelium na Poaceae
Microsphaera alphitoides - Padlí dubové
tvar apendixù na kleistotheciu je charakteristickým urèovacím znakem
Microsphaera alphitoides - Padlí dubové
sporulující mycelium
Microsphaera alphitoides - Padlí dubové
sporulující mycelium
Microsphaera alphitoides - Padlí dubové
sporulující mycelium
Microsphaera alphitoides - Padlí dubové
semenáèky dubu pokryté myceliem padlí
Microsphaera grossulariae - Padlí angreštové
kleistotecia
Microsphaera vanbruntiana - Padlí bezové
kleistothecium s rozvìtvenými apendixy u Microsphaera
Microsphaera vanbruntiana - Padlí bezové
padlí na bezu hroznatém (Sambucus racemosa)
Microsphaera vanbruntiana - Padlí bezové
Microsphaera vanbruntiana - Padlí bezové
padlí na Sambucus racemosa
Microsphaera vanbruntiana - Padlí bezové
padlí na Sambucus racemosa
Microstroma juglandis
bílá skvrnitost ořešáku, skvrny na listu Juglans regia
Microstroma juglandis
bílá skvrnitost ořešáku, detail skvrny na listu Juglans regia
Mitrula paludosa - Èapulka bahenní
kyjovitá stopkatá apothecia pomìrnì èasto se vyskytující na rašeliníku a zbytcích bylin na podmáèených místech
Mollisia - Terèenka
plochá šedavá apothecia, èastá na zbytcích dřeva listnáèù i bylin
Mollisia - Terèenka
plochá šedavá apothecia, èastá na zbytcích dřeva listnáèù i bylin
Monilinia fructigena
moniliová hniloba skládkového ovoce
Monilinia fructigena
moniliová hniloba jádrovin, polštářky houby na plodu Pyrus communis
Monilinia fructigena
moniliová hniloba jádrovin, moniliózní plod Malus
Monilinia laxa
moniliová hniloba peckovin, poškozené plody Persica sp.
Monilinia laxa
moniliová hniloba peckovin, plod Armeniaca vulgaris
Monilinia laxa
moniliová hniloba peckovin, plod Prunus domestica
Monilinia laxa
moniliová hniloba peckovin, plod Persica vulgaris
Monilinia laxa
moniliová hniloba peckovin
Monilinia laxa
moniliová hniloba peckovin
Monilinia laxa
moniliová hniloba peckovin
Monilinia laxa
moniliová hniloba peckovin
Monilinia laxa
makroskopické příznaky moniliové hniloby na meruòkách
Monilinia laxa
makroskopické příznaky moniliové hniloby na třešních
Morchella conica - Smrž kuželovitý
operkulátní vřecka
Morchella conica - Smrž kuželovitý
vřecka
Morchella conica - Smrž kuželovitý
Morchella elata - Smrž vysoký
apothecia
Morchella esculenta - Smrž obecný
apothecia
Morchella esculenta - Smrž obecný
apothecium
Morchella pragensis - Smrž pražský
apothecia, èasto se vyskytuje v mìstských záhoncích na mulèované kùře
Morchella semilibera - Smrž polovolný
apothecia, klobouk je pouze do poloviny vnitřní plochou připojen k třeni
Mucilago crustacea - Pìnitka popelavá
Mucor circinelloides
Mucor racemosus f. racemocus
syn. Mucor dimorphosporus
Mutinus caninus - Psivka obecná
z mladé vejcovité plodnice vyroste oranžové receptakulum s olivovì zeleným teřichem
Mutinus caninus - Psivka obecná
Mycena - Helmovka
jeden z podzimních hromadnì rostoucích druhù
Mycena crocata - Helmovka šafránová
typický druh buèin ronící šafránovì zbarvené mléko
Mycena galericulata - Helmovka tuhonohá
nejbìžnìjší helmovka, charakteristická tuhým třenìm a lehce narùžovìlými lupeny
Mycena galopoda - Helmovka mléèná
bìžný druh ronící bílé mléko
Mycena metata - Helmovka
cheilocystidy
Mycena pura - Helmovka ředkvièková
Mycena renati - Helmovka medonohá
èasný jarní druh bukového dřeva, charakteristický medovì zbarvený třeò
Mycena renati - Helmovka medonohá
èasný jarní druh bukového dřeva, charakteristický medovì zbarvený třeò
Mycena rosea - Helmovka rùžová
bìžný druh
Mycena stylobates - Helmovka deskovitá
drobný svìtlý druh s nápadným bazálním terèíkem, roztroušenì na listech buku
Mycosphaerella brunneola - Teèkovka konvalinková
antraknóza konvalinky
Mycosphaerella brunneola - Teèkovka konvalinková
Mycosphaerella brunneola - Teèkovka konvalinková
Mycosphaerella fragariae - Teèkovka jahodníková
bílá skvrnitost jahodníku - bílé, fialovì ohranièené skvrny na listech jahodníku vyvolává napadení Mycosphaerella fragariae
Mycosphaerella fragariae - Teèkovka jahodníková
bílá skvrnitost jahodníku - skvrny na listu Fragaria ananasa
Mycosphaerella fragariae - Teèkovka jahodníková
bílá skvrnitost jahodníku na listu Fragaria ananasa
Mycosphaerella macrospora
syn. Davidiella macrospora, pùvodce skvrnitosti listù Iris sp.
Mycosphaerella morifolia
list Morus alba
Mycosphaerella podagrariae - Teèkovka bršlicová
listová skvrnitost na bršlici kozí noze (Aegopodium podagrariae)
Mycosphaerella podagrariae - Teèkovka bršlicová
Mycosphaerella podagrariae - Teèkovka bršlicová
Mycosphaerella podagrariae - Teèkovka bršlicová
Mycosphaerella rosicola - Teèkovka rùžová
skvrnitost listù rùže, skvrny na listu Rosa sp.
Mycosphaerella sentina
septoriová skvrnitost listù hrušnì, skvrny na listech Pyrus communis
Mycrobotryum violaceum - Snì? fialková
syn. Ustilago violacea, snì? fialková na Silene sp.
Mycrobotryum violaceum - Snì? fialková
syn. Ustilago violacea, snì? fialková na Silene sp.
Mycrobotryum violaceum - Snì? fialková
chlamydospory
Myrothecium roridum
stromata na listu fialky (Viola sp.)
Myxomycetes - Hlenky
plasmodia
Myxomycetes - Hlenky
plasmodia
Myxomycetes - Hlenky
plasmodium
Myxomycetes - Hlenky
plasmodia
Myxomycetes - Hlenky
plasmodia
Myxomycetes - Hlenky
plasmodia
Myxomycetes - Hlenky
plasmodia přemìòující se ve sporangia
Myxomycetes - Hlenky
pseudokapilicium
Myxomycetes - Hlenky
sporangia
Myxomycetes - Hlenky
spory
Myxomycetes - Hlenky
plasmodia přemìòující se ve sporokarp
Nectria cinnabarina - Rážovka rumìlková
"syn. rumìlka rybízová, stromata na vìtvi Juglans regia
Nectria cinnabarina - Rážovka rumìlková
polštářky konidií anamorfního stadia
Nectria cinnabarina - Rážovka rumìlková
stromata
Nectria galligena - Rážovka rakovinová
"nektriová rakovina, rakovinné ložisko na vìtvi Malus sp.
Neofabraea alba
syn. Gloeosporium album, acervuly na plodu Malus sp.
Neofabraea alba
syn. Gloeosporium album - pùvodce skládkové hniloby jablek
Neofabraea alba
Neofabraea alba
Neofabraea alba
Neofabraea alba
Neofabraea alba
Nolanea verna - Zvonovka jarní
prudce jedovatá houba, nìkdy zamìòovaná za výbornou jedlou špièku obecnou
Nyctalis asterophora - Rovetka
chlamydospory
Oidium - Padlí
mycelium a konidiofory padlí na láèce Nepenthes
Oidium begoniae - Padlí begoniové
konidie Oidium begoniae
Oidium begoniae - Padlí begoniové
mycelium padlí na listu begonie
Oidium begoniae - Padlí begoniové
příznaky padlí na listu begonie
Oidium laburni
mycelium s kleistotécii na Laburnum sp.
Oidium lycopersici - Padlí rajèatové
sporulující mycelium na listu Lycopersicon esculentum
Oidium neolycopersici - Padlí rajèatové
mycelium a konidiofory
Oidium neolycopersici - Padlí rajèatové
makroskopické příznaky padlí na listech rajèat
Oidium neolycopersici - Padlí rajèatové
Oidium neolycopersici - Padlí rajèatové
Oligoporus caesius - Bìlochoroš modravý
Omphalina - Kalichovka
drobný druh se sbíhajícími lupeny, žije v symbióze s řasou
Omphalina - Kalichovka
drobný druh se sbíhajícími lupeny, žije v symbióze s řasou
Osmoporus odoratus - Trámovka vonná
druh charakteristický intenzivní anýzovou vùní, èastý na pařezech smrku
Osmoporus odoratus - Trámovka vonná
druh charakteristický intenzivní anýzovou vùní, èastý na pařezech smrku
Otidea concinna - Ouško citrónové
syn. Flavoscypha cantharella
Otidea onotica - Ouško kornoutovité
Oudemansiella mucida - Slizeèka porcelánová
bílá silnì slizká houba vyskytující se na dřevì buku
Oudemansiella mucida - Slizeèka porcelánová
Oudemansiella mucida - Slizeèka porcelánová
syn slizeèka slizká
Panaeolus - Kropenatec
bìžný èernovýtrusý druh rostoucí na pohnojených místech
Panellus stipticus - Pařezník obecný
Panus conchatus - Hlíva fialová
Parmelia physodes - Terèovka bublinatá
při determinaci lišejníkù je nepostradatelná lupa
Parmelia physodes - Terèovka bublinatá
Paxillus atrotomentosus - Èechratka èernohuòatá
Bìžný druh charakteristický hnìdým sametovým kloboukem a èernohuòatou bází třenì. Oznaèována jako jedlý druh - nebyl prokázán žádný toxin, otravy èechratkou se zařazují mezi primární nepravé otravy houbami - obsahují antigen, který po opakovaném požití vede k tvorbì protilátek vyvolávajících: zvracení, bolesti břicha, masivní hemolýzu, selháním ledvin, cirkulaèní šok a plicní selhávání.
Paxillus atrotomentosus - Èechratka èernohuòatá
syn. Tapinella atrotomentosa
Paxillus involutus - Èechratka podvinutá
Paxillus rubicundulus - Èechratka olšová
syn. Paxillus filamentosus
Penicilium expansum - Štìtièkovec rozšířený
sporulující mycelium na plodu Malus sp.
Penicillium - Štìtièkovec
konidiofor r. Penicillium
Penicillium - Štìtièkovec
konidiofor
Penicillium - Štìtièkovec
konidiofor
Penicillium corymbiferum
sporulující mycelium na stroužku Allium sativum
Penicillium corymbiferum
Penicillium corymbiferum
Penicillium cyclopium
peniciliová (modrá) hniloba kořene mrkve, sporulující mycelium na kořeni Daucus carota
Penicillium italicum - Štìtièkovec italský
sporulující mycelium na plodu Citrus sinensis
Peniophora incarnata - Kornatka masová
cystidy
Peniophora incarnata - Kornatka masová
cystidy
Peniophora quercina - Kornatka dubová
Peronospora arborescens - Plíseò máku
systémová infekce mladé rostliny Papaver somniferum
Peronospora arborescens - Plíseò máku
systémová infekce mladé rostliny Papaver somniferum
Peronospora destructor - Plíseò cibulová
sporangiofor s oválným sporangiem typický pro P. destructor
Peronospora destructor - Plíseò cibulová
příznaky napadení plísní v porostu cibule
Peronospora destructor - Plíseò cibulová
příznaky napadení plísní na nati cibule
Peronospora farinosa f. sp. Spinaciae - Plíseò špenátu
sporangia a sporangiofory na list Spinacia oleracea
Peronospora parasitica - Plíseò zelná
konidiofor plísnì zelné
Peronospora parasitica - Plíseò zelná
konidiofor plísnì zelné na zelí
Peronospora parasitica - Plíseò zelná
konidiofor plísnì zelné na penízku rolním (Thlaspi arvense)
Peronospora parasitica - Plíseò zelná
oospory v pletivu rostlin r. Lunaria
Peronospora parasitica - Plíseò zelná
semenáèky zelí napadené plísní
Peronospora parasitica - Plíseò zelná
příznaky plísnì na dìložním listu zelí
Peronospora parasitica - Plíseò zelná
příznaky plísnì zelné na penízku rolním (Thlaspi arvense)
Peronospora podagrariae
plíseò na bršlici kozí noze (Aegopodium podagrariae)
Peronospora podagrariae
plíseò na bršlici kozí noze (Aegopodium podagrariae)
Peronospora radii
plíseò na Argyranthemum frutescens
Peronospora radii
plíseò na Argyranthemum frutescens
Peronospora radii
plíseò na Argyranthemum frutescens
Peronospora radii
plíseò na Argyranthemum frutescens
Peziza - Kustřebka
apothecium
Peziza - Kustřebka
apothecium
Peziza - Kustřebka
apothecium
Peziza - Kustřebka
operkulátní amyloidní vřecko s osmi askosporami
Peziza - Kustřebka
vřecka
Peziza - Kustřebka
řasnatka
Peziza - Kustřebka
Phaeogalera stagnina - Èepièatka
vzácný temnì rezavì zbarvený druh roustoucí na rašeliništích
Phaeolus schweinitzii - Hnìdák Schweinitzùv
nálevkovité plodnice, v mládí žlutá, v dospìlosti rezavá, klobouk hrubì plstnatý, hojnì na pařezech jehliènanù
Phaeolus schweinitzii - Hnìdák Schweinitzùv
nálevkovité plodnice, v mládí žlutá, v dospìlosti rezavá, klobouk hrubì plstnatý, hojnì na pařezech jehliènanù
Phallus hadriani - Hadovka valèická
Phallus impudicus - Hadovka smrdutá
prùřez plodnicí s ukrytým receptákulem s glebou
Phallus impudicus - Hadovka smrdutá
vejcovité plodnice, které protrhává receptakulum se zeleným odpornì páchnoucím teřichem
Phallus impudicus - Hadovka smrdutá
vejcovité plodnice, které protrhává receptakulum se zeleným odpornì páchnoucím teřichem
Phallus impudicus - Hadovka smrdutá
Phallus impudicus - Hadovka smrdutá
prùřez mladou vajíèkovitou plodnicí
Phanerochaete affinis - Kornatec
cystidy
Phellinus chrysoloma - Ohòovec smrkový
Phellinus chrysoloma - Ohòovec smrkový
Phellinus igniarius - Ohòovec obecný
vytrvávající kloboukaté plodnice s rezavým drobnì pórovitým hymenoforem
Phellinus igniarius - Ohòovec obecný
vytrvávající kloboukaté plodnice s rezavým drobnì pórovitým hymenoforem
Phellinus igniarius - Ohòovec obecný
vytrvávající kloboukaté plodnice s rezavým drobnì pórovitým hymenoforem
Phellinus igniarius - Ohòovec obecný
plodnice na kmenu Salix alba
Phellinus igniarius - Ohòovec obecný
sety
Phellinus igniarius - Ohòovec obecný
přùřez kmenem Salix alba napadeným P.i.
Phellinus nigricans - Ohòovec èernající
Phellinus pini - Ohòovec borový
prùřez poškozeným kmenem Pinus silvestris
Phellinus pomaceus - Ohòovec ovocný
plodnice na Prunus domestica
Phellinus pomaceus - Ohòovec ovocný
plodnice na Prunus domestica
Phlebia centrifuga - Žilnatka bledá
Phlebia centrifuga - Žilnatka bledá
Phlebia tremellosa - Žilnatka rosolovitá
Phleogena faginea - Prachoveèník bukový
plodnièky 5-7mm na mrtvých kmenech bukù
Pholiota adiposa - Šupinovka slizká
Pholiota astragalina - Šupinovka kozincová
Pholiota astragalina - Šupinovka kozincová
Pholiota flammans - Šupinovka ohnivá
Pholiota populnea - Šupinovka zhoubná
Pholiota populnea - Šupinovka zhoubná
Pholiota squarrosa - Šupinovka kostrbatá
trsnatý druh s výraznými až vztyèenými šupinkami, na kmenech listnáèù
Pholiota squarrosa - Šupinovka kostrbatá
žlutookrovì zbarvený trsnatì rostoucí druh s výraznými odstálými rezavými šupinkami
Pholiota squarrosa - Šupinovka kostrbatá
Pholiota squarrosa - Šupinovka kostrbatá
Pholiota squarrosa - Šupinovka kostrbatá
Pholiota squarrosa - Šupinovka kostrbatá
Pholiota squarrosa - Šupinovka kostrbatá
Pholiota squarrosa - Šupinovka kostrbatá
Pholiotina - Èepièatka
Pholiotina aporos - Èepièatka prstenitá
drobný rezavì zbarvený jarní druh s výrazným prstýnkem
Phoma
pyknida Phoma sp. na Veronica sp.
Phoma exiqua
fomová spála na Hydrangea macrophylla
Phoma exiqua
fomová spála na Hydrangea macrophylla
Phomopsis thujae
"odumírání vìtví na zeravu západním (Thuja occidentalis)
Phomopsis thujae
stroma na vìtvièce zeravu
Phragmidium bulbosum - Rez ostružiníková
Phragmidium bulbosum - Rez ostružiníková
příznaky na spodní a svrchní stranì listù
Phragmidium bulbosum - Rez ostružiníková
Phragmidium bulbosum - Rez ostružiníková
Phragmidium bulbosum - Rez ostružiníková
teliospory
Phragmidium fragariae - Rez jahodníková
telia na Potentilla repens
Phragmidium fragariae - Rez jahodníková
uredospora a teliospora
Phragmidium fragariae - Rez jahodníková
rez na Potentilla repens
Phragmidium mucronatum - Rez rùžová
aecidie na listu Rosa sp.
Phragmidium mucronatum - Rez rùžová
uredia na listu Rosa sp.
Phragmidium mucronatum - Rez rùžová
Phragmidium mucronatum - Rez rùžová
Phragmidium mucronatum - Rez rùžová
Phragmidium mucronatum - Rez rùžová
Phragmidium mucronatum - Rez rùžová
Phragmidium mucronatum - Rez rùžová
teliospory
Phyllactinia fraxini - Padlí jasanové
kleistothecia u Phyllactinia fraxini
Phyllactinia fraxini - Padlí jasanové
padlí na Fraxinus excelsior
Phylloporus pelletieri - Lupenopórka èervenožlutá
Phyllosticta begoniae - Listoteèka begoniová
skvrny na listu Begonia tuberhibrida
Phytophthora brassicae
fytoftorová hniloba brukvovitých, rostlina Brassica rapa var. pekinensis
Phytophthora cactorum - fytoftorové vadnutí rododendronù
odumírající rostlina Rhododendron sp.
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
sporangiofor P. infestans
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
detail sporulujícího mycelia na rubu listu Solanum tuberosum
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
příznaky plísnì na listu rajèete
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
příznaky plísnì na stonku rajèete
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
příznaky plísnì na listech rajèete
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
skvrna na stonku Lycopersicon esculentum
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
skvrna na listu Lycopersicon esculentum
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
skvrna na plodech Lycopersicon esculentum
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
skvrna na listu Solanum tuberosum
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
poškozený porost Solanum tuberosum
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
poškozené hlízy Solanum tuberosum
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
příznaky na rajèeti (Lycopersicon esculentum)
Phytophthora infestans - Plíseò bramborová
Piptoporus betulinus - Březovník obecný
mìkká jednoletá plodnice, striktnì vázána na břízu
Piptoporus betulinus - Březovník obecný
mìkká jednoletá plodnice, striktnì vázána na břízu
Piptoporus betulinus - Březovník obecný
plodnice na Betula sp.
Piptoporus betulinus - Březovník obecný
Plasmodiophora alni - Nádorovka olšová
Plasmodiophora alni - Nádorovka olšová
Plasmodiophora alni - Nádorovka olšová
Plasmodiophora alni - Nádorovka olšová
Plasmodiophora brassicae - Nádorovka kapustová
''finger disease'' na kořenech brukvovitých rostlin
Plasmopara halstedii - Plíseò sluneènice
poškozené listy Helianthus annuus
Plasmopara nivea - Plíseò miříkovitých
plíseò na Aegopodium podagraria
Plasmopara pusilla
plíseò na Geranium pratense
Plasmopara viticola - Vřetenatka révová
sporangia a sporangiofory na plodech Vitis vinifera
Plasmopara viticola - Vřetenatka révová
příznaky vřetenatky révové na listech
Plasmopara viticola - Vřetenatka révová
chlorózy na listech vinné révy
Plasmopara viticola - Vřetenatka révová
sporulace vřetenatky na listech vinné révy
Plasmopara viticola - Vřetenatka révová
sporulace vřetenatky na listech vinné révy
Plasmopara viticola - Vřetenatka révová
konidiofor P. vitocola
Pleuroceras pseudoplatani
houbovou infekcí zpùsobené hnìdnutí listù javoru Acer pseudoplatanus
Pleurotus dryinus - Hlíva dubová
druh s výstředným třenìm, charakteristický přítomností vela a žloutnutím plodnice
Pleurotus dryinus - Hlíva dubová
Pleurotus ostreatus - Hlíva ústřièná
Pleurotus pulmonarius - Hlíva plicní
Pleurotus pulmonarius - Hlíva plicní
Pluteus atromarginatus - Štítovka tmavobřitká
řez lupenem
Pluteus atromarginatus - Štítovka tmavobřitká
řez lupenem
Pluteus atromarginatus - Štítovka tmavobřitká
Pluteus atromarginatus - Štítovka tmavobřitká
hnìdì zbarvené cheilocystidy, zpùsobující tmavì zbarvené ostří
Pluteus atromarginatus - Štítovka tmavobřitká
pleurocystidy
Pluteus atromarginatus - Štítovka tmavobřitká
pleurocystidy
Pluteus cervinus - Štítovka jelení
Podosphaera alchemillae - Padlí kontryhelové
syn. Sphaerotheca alchemillae, padlí na Alchemilla vulgaris
Podosphaera leucotricha - Padlí jabloòové
mycelium na listu Malus sp.
Podosphaera leucotricha - Padlí jabloòové
mycelium na vìtvièkách Malus sp.
Podosphaera leucotricha - Padlí jabloòové
mycelium na listech a poupatech Malus sp.
Podosphaera macularis - Padlí chmelové
padlí na Humulus lupulus
Podosphaera macularis - Padlí jahodníku
mycelium na listu Fragaria ananasa
Podosphaera myrtillina - Padlí borùvkové
kleistothecia a detail vřecek u Podosphaera myrtillina
Podosphaera tridactyla
plod Armeniaca vulgaris
Podosphaera xanthii - Padlí tykvovitých
konidiofor s konidiemi - nepohlavní rozmnožování
Podosphaera xanthii - Padlí tykvovitých
konidie P.xantii - nepohlavní rozmnožování
Podosphaera xanthii - Padlí tykvovitých
"syn. Sphaerotheca fuliginea
Podosphaera xanthii - Padlí tykvovitých
sporulující mycelium na listu Cucurbita sp.
Podosphaera xanthii - Padlí tykvovitých
makroskopické příznaky padlí na listech tykvovitých
Podosphaera xanthii - Padlí tykvovitých
makroskopické příznaky padlí na semenáèku
Podosphaera xanthii - Padlí tykvovitých
syn. Sphaerotheca fusca, padlí na Conyza canadensis
Podosphaera xanthii - Padlí tykvovitých
konidiofor a konidie padlí na Conyza canadensis
Podosphaera xanthii - Padlí tykvovitých
kleistotecium padlí na Senecio nemorensis agg.
Podosphaera xanthii - Padlí tykvovitých
padlí na Senecio nemorensis agg.
Pollaccia radiosa
skvrna na listu Populus sp.
Polyporus badius - Choroš smolonohý
tuhé plodnice s lesklým, tmavì hnìdým kloboukem a třenìm, nehojnì v nižších polohách
Polyporus melanopus - Choroš èernonohý
Polyporus squamosus - Choroš šupinatý
jednoletý druh s výraznì šupinkatým kloboukem, na listnáèích
Polyporus squamosus - Choroš šupinatý
rourkovitý hymenofor
Polystigma rubrum - Mnohojizvec švestkový
ana. Polystigmina rubra - èervená skvrnitost listù švestky, stromata s perithecii až na spadaných listech
Polystigma rubrum - Mnohojizvec švestkový
cihlovì èervené, od středu èernající skvrny na listech slivoní
Postia ptychogaster - Bìlochoroš pýchavkovitý
Psathyrella - Křehutka
bazidie
Psathyrella - Křehutka
bìžný druh listnatých lesù
Psathyrella - Křehutka
jarní druh křehutky z okruhu křehutky šedohlínové
Psathyrella candolleana - Křehutka Candolleova
bìžný letní druh typický svìtlým zbarvení
Psathyrella candolleana - Křehutka Candolleova
Psathyrella candolleana - Křehutka Candolleova
Psathyrella piluliformis - Křehutka vodomilná
Psathyrella piluliformis - Křehutka vodomilná
Psathyrella populina - Křehutka lesní
vzácný šupinkatý druh přirozených lesù
Pseudevernia - Terèovka
Pseudocercosporella capsellae
skvrnitost listù Barbarea vulgaris
Pseudocercosporella capsellae
Pseudocercosporella capsellae
Pseudohydnum gelatinosum - Rosolozub huspenitý
kloboukatá bokem přirostlá rosolovitá plodnice s ostnitým hymenoforem, bìžnì na pařezích jehliènanù
Pseudohydnum gelatinosum - Rosolozub huspenitý
Pseudoperonospora cubensis - Plíseò okurková
detail sporulace plísnì okurkové na listech
Pseudoperonospora cubensis - Plíseò okurková
konidiofor P. cubensis
Pseudoperonospora cubensis - Plíseò okurková
sporulující mycelium na spodní stranì listu Cucumis sativus
Pseudoperonospora cubensis - Plíseò okurková
příznaky plísnì okurkové na listech
Pseudoperonospora cubensis - Plíseò okurková
skvrny na vrchní stranì listu Cucumis sativus
Pseudoperonospora cubensis - Plíseò okurková
Pseudoperonospora cubensis - Plíseò okurková
Psilocybe - Lysohlávka
drobný saprofytický druh rostoucí v detritu, èastý na pastvinách a luèních porostech, charakteristický modráním báze třenì, má halucinogenní úèinky
Psilocybe araucana - Lysohlávka
Psilocybe araucana - Lysohlávka
Puccinia allii - Rez cibulová
telia na listu Allium ursinum
Puccinia allii - Rez cibulová
rzivost cibulovin - telia na listu Allium fistulosum
Puccinia allii - Rez cibulová
uredia telia na listu Allium porrum
Puccinia allii - Rez cibulová
rzivost cibulovin - uredia na listu Allium sativum
Puccinia arenariae - Rez karafiátová
telium a detail teliospory
Puccinia arenariae - Rez karafiátová
rez na Stellaria media
Puccinia arenariae - Rez karafiátová
Puccinia calcitrapae
rez na Arctium tomentosum
Puccinia calcitrapae
Puccinia calcitrapae
uredospory
Puccinia caricina - Rez ostřicová
aecia rzi na Urtica dioica
Puccinia caricina - Rez ostřicová
telia na Carex hirta
Puccinia caricina - Rez ostřicová
teliospory z Carex hirta
Puccinia caricina - Rez ostřicová
aecia rzi na Urtica dioica
Puccinia coronata - Rez ovesná
aecia na krušinì olšové (Frangula alnus)
Puccinia coronata - Rez ovesná
aecidioidní aecia na krušinì olšové (Frangula alnus)
Puccinia coronata - Rez ovesná
Puccinia coronata - Rez ovesná
Puccinia coronata - Rez ovesná
Puccinia graminis - Rez travní
telia
Puccinia graminis - Rez travní
telia na stéblu Festuca pratensis
Puccinia graminis - Rez travní
detail uredia
Puccinia graminis - Rez travní
uredia a detail uredospory na Agrostis sp.
Puccinia graminis - Rez travní
uredia na listech Poa pratensis
Puccinia graminis - Rez travní
hostitelem jsou zástupci èel. Poaceae, na jejich listech rez travní vytváří hnìdorezavé výtrusné kupky-uredia
Puccinia graminis - Rez travní
teliospory
Puccinia hieracii
telia na listu Inula helenium
Puccinia iridis - Rez kosatcová
rez na Iris pumila
Puccinia malvacearum - Rez slézová
telia na listu Althea officinalis, monoecická mikrocyklická rez
Puccinia malvacearum - Rez slézová
telia na rubu listu Malva silvestris
Puccinia malvacearum - Rez slézová
rez na Malva sp.
Puccinia menthae - Rez mátová
aecie a télia na listu Mentha piperita
Puccinia menthae - Rez mátová
telia na listu Mentha piperita
Puccinia poarum - Rez lipnicová
aecia na podbìlu obecném (Tussilago farfara)
Puccinia poarum - Rez lipnicová
Puccinia poarum - Rez lipnicová
Puccinia poarum - Rez lipnicová
uredospory
Puccinia punctiformis - Rez vonná
télia na spodní stranì listu Cirsium arvense
Puccinia punctiformis - Rez vonná
uredia na pcháèi osetu (Cirsium arvense)
Puccinia punctiformis - Rez vonná
uredia na Cirsium arvense a detail uredospor
Puccinia punctiformis - Rez vonná
uredia na Cirsium oleraceum
Puccinia punctiformis - Rez vonná
monoecická rez
Puccinia punctiformis - Rez vonná
uredia na Cirsium oleraceum
Puccinia punctiformis - Rez vonná
uredia na Cirsium oleraceum
Puccinia punctiformis - Rez vonná
uredia na Cirsium arvense
Puccinia punctiformis - Rez vonná
uredia na Cirsium arvense
Puccinia variabilis
rez na Taraxacum sp.
Pucciniastrum areolatum - Rez šišková
rez šišková na listu střemchy (Prunus padus)
Pucciniastrum areolatum - Rez šišková
Pucciniastrum areolatum - Rez šišková
Pucciniastrum areolatum - Rez šišková
uredospory
Pycnoporus cinnabarinus - Outkovka rumìlková
monomitický hyfový systém
Pycnoporus cinnabarinus - Outkovka rumìlková
výraznì zbarvený druh, bìžnì na vìtvích listnáèù
Ramaria - Kuřátka
Ramaria - Kuřátka
Ramaria rubripermanens - Kuřátka naèervenalá
Ramaria stricta - Kuřátka přímá
Ramularia rhei - Vìtevnatka reveòová
skvrnitost listù revenì na listu Rheum rhybarbarum
Rhizocarpon geographicum - Mapovník zemìpisný
endolitický druh hojný na extrémních stanovištích, osidluje kyselé horniny
Rhizocarpon geographicum - Mapovník zemìpisný
endolitický druh hojný na extrémních stanovištích, osidluje kyselé horniny
Rhizoctonia solani - Kořenomorka bramborová
sklerocia na hlízách Solanum tuberosum
Rhizoctonia solani - Kořenomorka bramborová
teleomorfou je Thanatephorus cucumeris
Rhizoctonia solani - Kořenomorka bramborová
Rhizoctonia solani - Kořenomorka bramborová
Rhizopus - Kropidlovec
Rhizopus - Kropidlovec
Rhizopus - Kropidlovec
Rhizopus nigricans - Kropidlovec èernavý
bílé mycelium se zralými èernì zbarvenými sporangii
Rhizopus nigricans - Kropidlovec èernavý
detail sporangia a cenocytické stélky (bez přepážek)
Rhizopus nigricans - Kropidlovec èernavý
bílé mycelium se zralými èernì zbarvenými sporangii
Rhodocollybia butyracea - Penízovka máslová
Rhodocollybia butyracea - Penízovka máslová
Rhodocollybia maculata - Penízovka skvrnitá
Rhodocollybia maculata - Penízovka skvrnitá
Rhytisma acerinum - Svraštìlka javorová
plochá èerná stromata na listech javoru
Rhytisma acerinum - Svraštìlka javorová
stromata na Acer platanoides
Rhytisma acerinum - Svraštìlka javorová
èerná skvrnitost listù Acer platanoides
Rhytisma acerinum - Svraštìlka javorová
Rhytisma punctatum - Svraštìlka teèkovaná
askomata na listech Acer pseudoplatanus vytvářejí teèkovitì složené skvrny
Rhytisma punctatum - Svraštìlka teèkovaná
èerná skvrnitost listù Acer pseudoplatanus
Rhytisma punctatum - Svraštìlka teèkovaná
Rhytisma punctatum - Svraštìlka teèkovaná
Rickinella fibula - Kalichovka oranžová
drobouèký oranžový druh se sbíhajícími lupeny, bìžnì v mechu
Ripartites tricholoma - Èechratièka èirùvkovitá
Russula - Holubinka
druh se slizkým kloboukem, silnì nepříjemnì vonící po mandlích, v listnatých lesích
Russula - Holubinka
primordiální hyfy
Russula aeruginosa - Holubinka trávozelená
Russula badia - Holubinka brunátná
Russula betularum - Holubinka březová
Russula caerulea - Holubinka hořká
syn. Russula amara
Russula claroflava - Holubinka chromová
Russula cyanoxantha - Holubinka namodralá
zelená forma, jedlý druh poznatelný podle bílých jakoby mastných lupenù, hojnì pod buky
Russula cyanoxantha - Holubinka namodralá
zelená forma, jedlý druh poznatelný podle bílých jakoby mastných lupenù, hojnì pod buky
Russula cyanoxantha - Holubinka namodralá
Russula decolorans - Holubinka odbarvená
Russula densifolia - Holubinka hustolistá
Russula emetica - Holubinka vrhavka
spory s amyloidní ornamentikou
Russula emetica - Holubinka vrhavka
spory s amyloidní ornamentikou
Russula emetica - Holubinka vrhavka
dermatocystidy
Russula emetica - Holubinka vrhavka
dermatocystidy
Russula emetica - Holubinka vrhavka
řez lupenem
Russula emetica - Holubinka vrhavka
řez lupenem
Russula emetica - Holubinka vrhavka
plodnice
Russula emetica - Holubinka vrhavka
Russula emetica f. emetica
Russula emetica (var. emetica) - Holubinka vrhavka
palèivý chutnající druh, hojnì, převážnì v jehliènatých lesích
Russula emetica (var. longipes) - Holubinka vrhavka
silnì palèivý druh podmáèených smrèin
Russula emetica (var. longipes) - Holubinka vrhavka
palèivý chutnající druh, hojnì, převážnì v jehliènatých lesích
Russula chloroides - Holubinka akvamarínová
Russula mustelina - Holubinka kolèaví
mírnì chutnající druh, ve smrèinách
Russula mustelina - Holubinka kolèaví
Russula nigricans - Holubinka èernající
robustní druh se silnými lupeny, na řezu èervená, poté hnìdoèerná, pod listnáèi
Russula nigricans - Holubinka èernající
Russula ochroleuca - Holubinka hlínožlutá
Russula paludosa - Holubinka jahodová
jedlý druh podmáèených smrèin
Russula paludosa - Holubinka jahodová
jedlý druh podmáèených smrèin
Russula paludosa - Holubinka jahodová
Russula Queletii - Holubinka Queletova
Russula rigida - Holubinka bukovka
Russula rosea - Holubinka slièná
Russula sardonia - Holubinka jízlivá
Russula sardonia - Holubinka jízlivá
Russula undulata - Holubinka èernonachová
Russula vesca - Holubinka mandlová
drobnìjší druh s bílými lupeny, mírnou chutí a starorùžovou barvou klobouku, hojnì, zejména pod listnáèi
Russula vesca - Holubinka mandlová
drobnìjší druh s bílými lupeny, mírnou chutí a starorùžovou barvou klobouku, hojnì, zejména pod listnáèi
Russula virescens - Holubinka nazelenalá
mírnì chutnající druh s políèkovitì rozpraskaným kloboukem, pod listnáèi
Russula virescens - Holubinka nazelenalá
mírnì chutnající druh s políèkovitì rozpraskaným kloboukem, pod listnáèi
Russula virescens - Holubinka nazelenalá
Saccharomyces cerevisiae - Kvasinka pivní
puèení kvasinek
Saccharomyces cerevisiae - Kvasinka pivní
Sarcodon imbricatus - Lošák jelení
ostnitý hymenofor, jedlá plodnice
Sarcodon imbricatus - Lošák jelení
plodnice s hnìdými hrubými šupinami a šedohnìdými ostny, vzácnì ve smrèinách
Sarcoscypha - Ohnivec
èervená, èasnì na jaře se vyskytující apothecia
Sarcoscypha austriaca - Ohnivec rakouský
èervená, èasnì na jaře se vyskytující apothecia
Sarcoscypha coccinea - Ohnivec šarlatový
stopkatá jasnì èervená apotecia
Sarcosphaera crassa - Baòka velkokališná
apothecium, vzácný druh jehliènatých lesù na vápnitých pùdách
Sawadaea bicornis - Padlí javorové
kleistothecia u Uncinula bicornis
Sawadaea bicornis - Padlí javorové
mycelium na listu Acer pseudoplatanus
Sawadaea bicornis - Padlí javorové
nepohlavní stadium (Oidium aceris) padlí javorového na Acer pseudoplatanus
Sawadaea bicornis - Padlí javorové
nepohlavní stadium (Oidium aceris) padlí javorového na Acer pseudoplatanus
Sawadaea bicornis - Padlí javorové
nepohlavní stadium (Oidium aceris) padlí javorového na Acer pseudoplatanus
Sawadaea tulasnei - Padlí javorové
kleistotecia padlí na Acer platanoides
Sawadaea tulasnei - Padlí javorové
syn. Uncinula tulasnei, padlí na Acer platanoides
Sawadaea tulasnei - Padlí javorové
Sawadaea tulasnei - Padlí javorové
Sawadaea tulasnei - Padlí javorové
nepohlavní stadium (Oidium aceris) padlí javorového na Acer platanoides
Sawadaea tulasnei - Padlí javorové
nepohlavní stadium (Oidium aceris) padlí javorového na Acer platanoides
Sawadaea tulasnei - Padlí javorové
konidiofor a konidie Oidium aceris - nepohlavního stadia padlí javorového na Acer platanoides
Sawadaea tulasnei - Padlí javorové
padlí na Acer platanoides
Scleroderma citrinum - Pestřec obecný
hlízovité plodnice se silnou okrovkou, gleba v dospìlosti modroèerná
Scleroderma citrinum - Pestřec obecný
hlízovité plodnice se silnou okrovkou, gleba v dospìlosti modroèerná
Scleroderma verrucosum - Pestřec bradavèitý
Sclerotinia cepivorum - Hlízenka cibulová
bílá sklerociová hniloba cibulovin, sklerocia a mycelium na cibuli Allium sativum
Sclerotinia sclerotiorum - Hlízenka hlíznatá
bílá sklerotiniová hniloba, mycelium a sklerocia uvnitř stonku Helianthus annuus
Sclerotinia sclerotiorum - Hlízenka hlíznatá
sklerocium hlízenky na Zinnia elegans
Sclerotinia sclerotiorum - Hlízenka hlíznatá
odumírající napadená rostlina Helianthus annuus
Sclerotinia sclerotiorum - Hlízenka hlíznatá
bílá sklerotiniová hniloba, nekrózy na bázi stonku Helianthus annuus
Sclerotinia trifoliorum
rakovina jetele, mikroskopický detail mycelia Sclerotinia trifoliorum
Sclerotinia trifoliorum
makroskopické příznaky rakoviny jetele
Sclerotinia trifoliorum
kořenové krèky napadené Sclerotinia trifoliorum
Sclerotinia trifoliorum
příèný řez kořenovým krèkem-pletivo napadené Sclerotinia trifoliorum
Sclerotinia tuberosum - Hlízenka sasanková
èasnì jarní druh, hnìdorezavá apothecia na dlouhých stopkách z hlízky, parazituje na oddencích sasanky hajní
Sclerotinia tuberosum - Hlízenka sasanková
èasnì jarní druh, hnìdorezavá apothecia na dlouhých stopkách z hlízky, parazituje na oddencích sasanky hajní
Sclerotium cepivorum
bílá hniloba èesneku, mycelium a sklerocia na cibuli Allium sativum
Scutellinia - Kosmatka
èervená plochá vnì výraznì chlupatá apothecia
Scutellinia - Kosmatka
řez apotheciem
Scutellinia - Kosmatka
řez apotheciem
Scutellinia - Kosmatka
hymenium
Scutellinia - Kosmatka
vřecka a parafýzy
Scutellinia - Kosmatka
trichom
Scutellinia scutellata - Kosmatka štítovitá
èervená apothecia, vnì výraznì chlupatá, na pùdì èi zbytcích dřeva
Septocyta ruborum
purpurová skvrnitost ostružiníku, pyknidy na výhonu Rubus fruticosus
Septoria - Braniènatka
konidie Septoria sp.
Septoria - Braniènatka
septoriová skvrnitost na listech Taraxacum, zpùsobená napadením Septoria sp.
Septoria apiicola - Braniènatka celerová
septoriová skvrnitost listù celeru
Septoria apiicola - Braniènatka celerová
Septoria apiicola - Braniènatka celerová
septoriová skvrnitost listù celeru
Septoria apiicola - Braniènatka celerová
septoriová skvrnitost listù celeru
Septoria helianthi - Braniènatka sluneènicová
septoriová skvrnitost sluneènice, skvnitost listu Helianthus annuus
Septoria lycopersici - Braniènatka rajèatová
septoriová skvrnitost rajèete, skvrny na listu Lycopersicon esculentum
Sepultaria - Hrobenka
Sepultaria - Hrobenka
Serpula himantioides - Dřevomorka lesní
Serpula himantioides - Dřevomorka lesní
Serpula lacrymans - Dřevomorka obecná
spory
Serpula lacrymans - Dřevomorka obecná
rozlité plodnice, nejnebezpeènìjší škùdce dřeva v obydlích
Serpula lacrymans - Dřevomorka obecná
Setulipes androsaceus - Špièka žínìná
drobný druh hromadnì rostoucí na jehlicích smrku
Setulipes androsaceus - Špièka žínìná
drobný druh hromadnì rostoucí na jehlicích smrku
Schizophyllum commune - Klanolístka obecná
plodnice na Tilia cordata
Schizophyllum commune - Klanolístka obecná
drobný druh s na ostří rozeklanými lupeny, bìžnì na dřevì listnáèù
Schizophyllum commune - Klanolístka obecná
drobný druh s na ostří rozeklanými lupeny, bìžnì na dřevì listnáèù
Sparassis crispa - Kotrè kadeřavý
Sphaerotheca mors-uvae - Americké padlí angreštové
kleistothecia u Sphaerotheca mors-uvae
Sphaerotheca mors-uvae - Americké padlí angreštové
kleistothecia u Sphaerotheca mors-uvae
Sphaerotheca mors-uvae - Americké padlí angreštové
makroskopické příznaky padlí angreštového na listech rybízu
Sphaerotheca mors-uvae - Americké padlí angreštové
makroskopické příznaky padlí na angreštu
Sphaerotheca mors-uvae - Americké padlí angreštové
makroskopické příznaky padlí na angreštu
Sphaerotheca mors-uvae - Americké padlí angreštové
hnìdé padlí angreštu, mycelium na listu Grossularia uva-crispa
Sphaerotheca mors-uvae - Americké padlí angreštové
mycelium na vìtvièce Grossularia uva-crispa
Sphaerotheca mors-uvae - Americké padlí angreštové
mycelium na plodu Grossularia uva-crispa
Sphaerotheca mors-uvae - Americké padlí angreštové
mycelium na plodu Grossularia uva-crispa
Sphaerotheca pannosa var. pannosa - Padlí rùžovitých
konidiofory na rùži
Sphaerotheca pannosa var. pannosa - Padlí rùžovitých
mycelium na listu Rosa sp.
Sphaerotheca pannosa var. pannosa - Padlí rùžovitých
mycelium na listech Rosa sp.
Sphaerotheca pannosa var. pannosa - Padlí rùžovitých
syn. Podosphaera pannosa
Sphaerotheca pannosa var. persicae - Padlí broskvové
mycelium na listech Persica sp.
Sphaerotheca pannosa var. persicae - Padlí broskvové
mycelium na plodu Persicasp.
Spilocaea pyracanthae
strupovitost plodù hlohynì, Pyracantha coccinea
Spilocaea pyracanthae
strupovitost plodù hlohynì, Pyracantha coccinea
Spinellus
Stemonitis - Pazderek
štíhlá válcovitá stopkatá sporangia, èasto na dřevì listnáèù
Stemonitis - Pazderek
Stemonitis - Pazderek
Stemonitis - Pazderek
Stemonitis fusca - Pazderek hnìdý
sporangium
Stemonitis fusca - Pazderek hnìdý
sporangia
Stemonitis fusca - Pazderek hnìdý
Stereum hirsutum - Pevník chlupatý
plodnice na Cerasus avium
Stereum hirsutum - Pevník chlupatý
Stereum subtomentosum - Pevník plstnatý
dimitický systém hyf
Stereum subtomentosum - Pevník plstnatý
tenké kloboukaté plodnice s plstnatým povrchem a hladkým, poškozením žloutnoucím hymenoforem
Stigmina carpophila
suchá skvrnitost listù peckovin na Prunus domestica
Stigmina carpophila
suchá skvrnitost listù peckovin na listu Prunus domestica
Strobilomyces strobilaceus - Šiškovec èerný
plodnice
Strobilurus - Penízovka
Stropharia - Límcovka
okrovì zbarvený druh s makovými lupeny, èastý na trusu býložravcù
Stropharia aeruginosa - Límcovka mìdìnková
modrozelenì zbarvený druh èastý v lesích
Stropharia albonitens - Límcovka bílá
vzácný druh nelesních stanoviš?, charakteristický bìlavým zbarvením
Stropharia semiglobata - Límcovka polokulovitá
spory
Stropharia semiglobata - Límcovka polokulovitá
spory
Stropharia semiglobata - Límcovka polokulovitá
okrovì zbarvený druh s makovými lupeny, èastý na trusu býložravcù
Stropharia squamosa - Límcovka šupinatá
druh roztoušenì rostoucí v detritu pod listnáèi, charakteristický výraznými zbytky vela
Suillus cavipes - Hřib dutonohý
Suillus granulatus - Klouzek zrnitý
druh bez prstenu, se slizským žlutavì hnìdým kloboukem, žlutavými póry, ronící kapièky, pod borovicemi
Suillus granulatus - Klouzek zrnitý
plodnice
Suillus grevillei - Klouzek slièný
plodnice
Suillus grevillei - Klouzek slièný
Suillus grevillei - Klouzek slièný
Suillus luteus - Klouzek obecný
Suillus luteus - Klouzek obecný
Suillus placidus - Klouzek bílý
Suillus variegatus - Hřib strakoš
druh s špinavì žlutým kloboukem s žlutozelenými, poškozením modrajícími póry, pod borovicí
Suillus variegatus - Hřib strakoš
Synchytrium endobioticum - Rakovinovec bramborový
nádory na kořenech a hlízách brambor
Taphrina - Kadeřavka (palcatka)
èarovìník na vìtvích Pinus canariensis zpùsobený nerovnováhou v hladinì cytokininù
Taphrina betulina - Èarovìník břízy
prorùstáním postranních pupenù vznikají v korunì metlovité útvary
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
detail vrstvy vřecek na povrchu listu
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
detail vrstvy vřecek na povrchu listu
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
řez napadeným listovým pletivem
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
broskvoò silnì napadená kadeřavkou
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
èervené zduřeniny na listech se pozdìji pokrývají vrstvou bílých vřecek
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
èervené zduřeniny na listech se pozdìji pokrývají vrstvou bílých vřecek
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
zkadeřený list Persica sp.
Taphrina deformans - Kadeřavka broskvová
poškozený plod Persica sp.
Taphrina pruni - Puchýřnatec slívový
řez napadeným pletivem
Taphrina pruni - Puchýřnatec slívový
řez napadeným pletivem